ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

м. Сторожинець на 2015 р.

 

 Програма економічного і соціального розвитку  міста Сторожинець  на 2015 рік (далі  – Програма)  розроблена  з метою  вироблення  єдиної політики  розвитку  міста у 2015 році  та реалізації  пріоритетів у соціальній і економічній сферах.

Основою для розроблення  Програми є Закон України „Про державне прогнозування  та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”  від 23.03.2000 р. № 1602-111,  постанова Кабінету Міністрів України  від 21.07.06 р. № 1001 «Про затвердження  Державної стратегії регіонального розвитку  на період до 2015 року», постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів  економічного і соціального розвитку  та складання проекту державного бюджету», , Стратегія розвитку  Чернівецької області  у 2015 року.

 

Метою Програми у 2015 році є забезпечення покращення  життєдіяльності  та благополуччя мешканців міста шляхом вирішення стратегічних пріоритетів економічного і соціального розвитку на 2015рік:

 • покращення інвестиційного клімату з метою залучення інвестицій в розбудову економіки міста ;
 • створення нових виробництв на інноваційно-інвестиційній основі та відновлення роботи існуючих підприємств (де це доцільно), як однієї з основних передумов вирішення широкого спектру суспільних проблем;
 • розбудова інфраструктури (дорожньої, соціальної, торгової, промислової тощо);
 • відновлення культурної спадщини та формування на її основі туристичної галузі.
 • подальша реконструкція житлово-комунального сектору міста.

 

    Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, власних коштів підприємств і організацій, розташованих на території міста, та інших джерел, не заборонених законодавством.

Відповідальні за виконання заходів Програми – структурні підрозділи виконавчого комітету Сторожинецької міської ради.

 

      Враховуючи результати динаміки та тенденцій соціально-економічного розвитку міста, а також оцінку ресурсного, в тому числі фінансового, потенціалу, в Програмі сформульовані ключові проблеми, що постають перед міською владою, визначені цілі та пріоритети розвитку міста Сторожинець  в 2015 році, шляхи та механізми їх реалізації.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення до Програми затверджуються Сторожинецькою міською радою.

Соціально – економічна політика  м. Сторожинець у 2015 році буде  спрямовуватися на підвищення стандартів життя населення; створення сприятливого інвестиційного клімату; збереження темпів економічного зростання шляхом:

 

 • Забезпечення позитивних структурних зрушень у реальному секторі економіки на інноваційно-інвестиційній основі розвитку через:
  • інноваційно-інвестиційний розвиток промислового сектору економіки шляхом реалізації інноваційних проектів, впровадження високоефективного обладнання для виробництва конкурентоспроможної продукції;
  • сприяння кооперації освітніх, виробничих та фінансових організацій у впровадженні конкретних інноваційних проектів.

 

 • Створення умов щодо інвестиційної привабливості міста шляхом:
  • забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в рамках реалізації регіональної програми та участі в інвестиційних ярмарках, міжнародних форумах;
  • сприяння інвесторам у питаннях консультативної допомоги, супроводженні інвестиційних проектів, які реалізуються в місті, а також координації роботи інвесторів з місцевими органами влади у відповідності до вимог законодавства;
  • ефективного використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіону, виконання заходів з упередження аварій та запобігання катастроф у житлово-комунальному господарстві .

 

 

 • Підвищення соціальних стандартів та продуктивної зайнятості населення шляхом:
  • сприяння подальшому підвищенню заробітної плати, недопущення нарахування її у розмірах нижчих за законодавчо встановлені мінімальні гарантії, поступового скорочення заборгованості з її виплати за її наявності;
  • розширення сфери прикладання праці за рахунок створення близько 450 нових робочих місць; підвищення рівня охоплення незайнятого населення заходами активної політики зайнятості;
  • своєчасного впровадження роботодавцями гарантованої державою мінімальної заробітної плати відповідно до діючого законодавства, легалізації тіньової заробітної плати в приватному секторі економіки;

 

 • Формування нової якості суспільних послуг, забезпечення широкого доступу населення до якісної освіти, охорони здоров’я, соціальних послуг та відродження культурних та просвітницьких традицій шляхом:
  • удосконалення матеріально-технічної бази навчальних закладів, оптимізації мережі освітніх закладів здатних забезпечити високу якість освіти та кадрове забезпечення навчальних закладів;
  • створення дитячих будинків сімейного типу та утримання в них дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • подальше реформування медичної допомоги населенню міста на засадах сімейної медицини, зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;
  • збереження історико-архітектурної та культурної спадщини, підтримки подальшого розвитку професійного та аматорського мистецтва, традиційної народної культури.

 

 • Подальше реформування житлово-комунальних послуг шляхом:
  • реконструкції і модернізації систем водопостачання та водовідведення міста, підвищення ефективності тарифної та енергозберігаючої політики;
  • оновлення парку комунального транспорту, машин та дорожньої техніки, підтримки підприємців, які забезпечують життєдіяльність міста.

 

Сучасною ознакою розвитку міста є те, що більшість з них забезпечує соціально-культурне та комунально-побутове обслуговування населення прилеглих територій. Відтак посиленої уваги потребує аналіз проблем розбудови та збереження інфраструктури соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства таких міст. Місто відіграє значну роль у формуванні ресурсного потенціалу регіону та країни, що потребує уваги до їх трудових, фінансових, соціальних, економічних, демографічних та культурних ресурсів. Загалом, розвиток міста повинен мати на меті в кінцевому підсумку забезпечення показників життя мешканця міста на рівні, не нижчому за середні по Україні. На даний момент завдання модернізації системи управління міста недопущення поширення негативних тенденцій розвитку і створення сприятливого життєвого середовища для громадян.

 

На основі аналізу  результатів економічного і соціального  розвитку  за 2014 рік  визначені  цілі і головні  дії органів  виконавчої влади  у 2015 році.

Вирішення  проблем економічного і соціального  розвитку  зорієнтовано  на власні сили і можливості  міста.  Наявні ресурси, виробничий, науково-технічний  та інтелектуальний  потенціал  міста   не достатні  для  забезпечення  його розвитку в межах  розроблених показників.

 

 Аналіз  економічного і соціального  розвитку міста за 2014 рік

 

Протягом 2014 року зусилля Сторожинецької міської ради та її структурних підрозділів були спрямовані на збалансований економічний та соціальний розвиток міста.

У звітному періоді міська рада концентрувала свої зусилля, в першу чергу, на вирішенні невідкладних проблем розвитку економіки, залученню інвестицій як в соціальній сфері, так і у сфері матеріального виробництва,  контролю за виконанням місцевого бюджету, збереженні і функціонуванні соціальної сфери. Питання економічного і соціального розвитку міста, легалізації  та створення  нових робочих  місць, виконання   бюджетів  знаходяться на постійному  контролі  міської ради, підсумки  роботи  розглядаються на засідання виконкому та сесіях міської ради.  Вирішуються проблемні питання.       

Основною складовою соціально-економічного розвитку є промисловість.

            В 2014 році в промисловому комплексі міста склалася виробнича структура на базі шести п’яти підприємств деревообробної промисловості, виробництва меблів та харчової промисловості.

          Основним джерелом інвестицій у будівництво залишаються власні кошти підприємств та індивідуальних забудовників.

             Питання забезпечення дохідної частини міського бюджету є актуальним, і тому значна увага в роботі Сторжинецької міської ради приділялась збільшенню рівня надхолжень до міського бюджету, здійснювався контрль щодо балансу надходжень та витрат, стан виконання бюджету та фінансово-бюджетної дисципліни, адже запорукою успішного здійснення запланованого соціально-економічного розвитку міста на 2014 рік, а саме виконання міського бюджету, який забезпечує нормальне функціонування та життєдіяльність міста.

            До бюджету Сторожинецької міської ради за 2014 рік надійшло всього доходів 11073033,04 грн, в т.ч:

– до загального фонду в сумі 5900817,00 грн. при плані 5200600,00 грн., що становить 113,46 % більше плану поступило 700217,00 грн.

            Розмір субвенції з державного та районного бюджетів склав 1739209,00 грн, в т.ч.:

– 500000,00 грн. – на благоустрій міста;

– 200000,00 грн. – на виготовлення детального плану по внесенню змін до меж міста;

– 235000 грн. – берегоукріплювальні роботи;

– 656000 грн. – на проведення капітального ремонту доріг міста;

– 309709грн. – на погашення заборгованості з різниці в тарифах. 

                          Видатки  на розвиток міста становлять :

– утримання комунальних доріг міста  на суму – 221927 грн.;

– на проведення капітального ремонту вул. Реутова  на суму 310014,00 грн.;

– на проведення капітального ремонту вул. Ватутіна  на суму – 488000,00 грн.;

– капітальний ремонт обладнання на насосній станції  в сумі – 8172,91 грн.;

– капітальний ремонт  трансформаторної підстанції на насосній станції №1– в сумі – 13436,33 грн.;

– придбання насосів з двигуном  в сумі – 39950,00 грн.;

– придбання робочої станції для вуличного освітлення  – в сумі 79920,00 грн.;

– придбано плужне обладнання для автомобілів КАМАЗ – в сумі 94560,00 грн.;

–  придбано щіточне обладнання для трактора в сумі – 25400,00 грн.;

– придбано зонний лічильник для вуличного освітлення на суму – 2650,00 грн.;

– коригування робочого проекту по будівництву чисних соруд  на суму218115,98 грн.;

– капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка  на суму – 75320,00 грн.;

– капітальний ремонт тротуару по вул. Б.Хмельницького  на суму – 149874,00 грн.;

– капітальний ремонт тротуару по вул. Чернівецькій  на суму – 142345,00 грн.;

– капітальний ремот тротуару по вул. Видинівського до вул. Чаплигіна на суму – 161519,00 грн.;

– капітальний ремонт тротуару по вул. Видинівського від вул. Клинівської до будинку 89 на суму – 59935,00 грн.;

– капітальний ремонт дороги по вул. Карюкіна на суму – 104206,00 грн.;

– капітальний ремонт мереж вуличного освітлення  на суму – 190755,10 грн.;

– капітальний ремонт міжбудинкових проїздів по вул. Чапаєва,5а  на суму 93229,00 грн.;

–  капітальний ремонт міжбудинкових проїздів по вул. Чапаєва,7а  на суму -89005,00 грн.;

– капітальний ремонт міжбудинкових проїздів по вул. Чаплигіна,40  на суму – 85739,00 грн.;

–  Капітальний ремонт тротуару по вул. Некрасова на суму – 29721,00 грн.;

– будівництво шатрової криші п вул. Чаплигіна,55 на суму – 305792,33 грн.;

– капітальний ремнт мереж центрального водогону від скважини до до резервуару на суму – 207802,63 грн.;

– капітальний ремонт мереж центрального водогону на суму – 195392,32 грн.;

– капітальний ремонт мереж центрального водогону (друга черга) на суму – 396022,28 грн.;

– за виконані роботи по утриманню міського смітєзвалища  на суму –  11618,00 грн.;

–  придбано  ящики сміття  на суму – 6804,00 грн.;

–  частково  ліквідовані стихійні сміттєзвалища  на суму – 68804,48 грн.;

Динаміка  розвитку економіки, стан   використання  природного,  виробничого, науково-технічного та трудового  потенціалу

 

Вигідне розташування міста, наявність залізничного та автомобільного сполучення, природні ресурси сприяють  розвитку галузей народного господарства. Промисловість в основному представлена деревообробною галуззю, яка в загальному обсязі виробництва складає  більше 75 відсотків, а також виробництвом будівельних матеріалів та переробними підприємствами харчової промисловості.

 

      Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери

 

Головні проблеми  розвитку економіки і соціальної сфери  міста:

 

Ринкові перетворення:

 • низька ліквідність майна в умовах економічної кризи;
 • недосконалість системи оподаткування.

 

Промисловість:

–   недостатність  фінансових ресурсів на оновлення виробництва, впровадження нових  прогресивних  технологій;

– обмеженість видачі кредитів та високі банківські процентні ставки  за користування кредитами, відсутність  системи довгострокового кредитування для галузей з довготривалим  циклом виробництва;

– високі тарифи на  ввезення  технологічного обладнання стримують переоснащення та розвиток промислових підприємств;

–  відсутність гарантій у забезпеченні сировиною ( виділення  лісосік головного користування) деревообробних  підприємств;

–    низька інвестиційна  привабливість  підприємств.

 

                     Агропромисловий комплекс:

 • невідповідність цін на матеріально-технічні  ресурси  та сільськогосподарську продукцію;
 • зниження родючості грунтів через недостатнє внесення мінеральних та органічних добрив;
 • недостатність оновлення посівного матеріалу у приватному секторі;
 • обмежене фінансування з державного бюджету  на проведення  комплексу робіт з підвищення родючості грунтів (вапнування кислих грунтів, глибоке рихлення, протиерозійні заходи).

 

                     Лісове господарство:

 • недостатнє фінансування ведення  лісового господарства;
 • недостатність коштів у підприємств лісового господарства на придбання основних засобів та модернізацію виробництва;
 • не повна переробка відходів виробництва лісової галузі;
 • відсутність правових та економічних механізмів стимулювання запровадженням природозберігаючих технологій або їх елементів.

                         Транспорт і зв’язок:

 • малі обсяги інвестицій у інфраструктуру для модернізації і розвитку транспорту  та зв’язку;
 • низька платоспроможність підприємств транспорту;
 • невідповідність технічним нормам стану доріг;
 • відсутність у перевізників транспортних засобів, облаштованих спеціальним обладнанням для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;
 • використання значною частиною пасажирських перевізників спрощеної системи оподаткування створює нерівні економічні умови господарювання, призводить до  подрібнення автопідприємств, зменшення  надходжень до бюджетів.

 

                    Енергозабезпечення:

 • значна зношеність ліній електромереж;
 • недосконалість обліку спожитих енергоносіїв;

 

         

              Будівництво:

 • обмеженість бюджетних коштів на проведення будівництва;
 • відсутність стимулів для вкладання інвестицій в житлове будівництво;
 • низька платоспроможність населення;
 • обмеженість видачі кредитів та високі банківські процентні ставки за користування кредитами;

 

 

 

Житлово-комунальна сфера

 

 

          Фінансово-економічне становище підприємств житлово-комунального господарства залишається складним та характеризується збільшенням збитковості, дефіцитом обігових коштів, зростанням дебіторської та кредиторської заборгованості. Актуальною є загальна проблема підтримки благоустрою міста на належному рівні, покращення санітарного стану міста, яка включає ряд заходів щодо поліпшення санітарно-гігієнічних умов житлової забудови, штучного освітлення міських територій та оснащення їх необхідним обладнанням, оздоровленню міського середовища за допомогою озеленення, а також засобами санітарної очистки.

 

 

Потреби підприємств комунальної форми власності,

які надають комунальні послуги

 

№ з/п

Перелік заходів по підтримці КП “

Одиниці виміру

Кіль-кість

Ціна, грн.

Вартість, грн.

1

Придбання автомобіля із задньою загрузкою для вивезення твердих побутових відходів.

шт.

1

350000

350000

2

Придбання автомобіля (самоскид).

шт.

1

350000

350000

3

Придбання екскаватора.

шт.

1

450000

450000

Потреби на проведення  робіт, пов’язаних із розвитком та утриманням в належному стані благоустрою міста

№ з/п

Перелік заходів з утримання об’єктів благоустрою

Одиниці виміру

Кіль-кість

Ціна, грн.

Вартість, грн.

1

Забезпечення утримання в  належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства та об’єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію

 

1.1.

утримання площ, доріг, тротуарів в весняно-літній період в належному стані

тис.м2

1261

 

73 995

1.2.

прочищення дощової каналізації

тис.м.

4,6

 

150 000

1.3.

водоприймальні воронки  ливневої каналізації

од.

20

1000

20 000

2

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту, утримання міста згідно санітарно-гігієнічних норм та поліпшення екологічних умов

  

2.1.

прибирання зеленої зони

1діл (4000м2)

27

 

86000

2.2.

прибирання вулиць міста

тис.м2

   

52000

2.3.

косіння газонів

100 м²

2250

29,74

66915

2.4.

обслуговування квітників

м²

1200

86,31

103572

2.5.

обслуговування зелених насаджень

шт.

250

238,08

59520

           

3

Забезпечення утримання пам’ятників, благоустрій кладовищ

 

 

 

 

3.1.

ремонт пам’ятників та пам’ятних знаків

шт..

5

8000

40000

3.2.

встановлення огорожі

м/п

1500

120

180000

4

Забезпечення безпеки дорожнього руху вулицями міста (утримання світлофорних об’єктів, виконання приписів ДАІ, тощо)

163612

4.1.

Експлуатація та обслуговування світлофорних об’єктів

шт.

2

29325

117300

4.2.

Виконання приписів ДАІ

грн.

   

10000

4.3.

Встановлення додаткових дорожніх знаків та заміна зношених

шт.

30

1000

30000

4.4.

Влаштування “лежачих поліцейських”

шт

2

30000

60000

5.

Будівництво водопровідної системи

     

 

5.1.

вул. О.Кобилянської

шт.

1

750000

750000

5.2.

вул. Б.Хмельницького

шт.

1

350000

350000

5.3.

вул. Польова

шт.

1

500000

500000

6

Утримання вуличного, паркового освітлення міста

 

 

 

 

6.1

експлуатація вуличних ліній освітлення та ліхтарів

шт.

   

150000

6.2.

ремонтні та регламентні роботи на лініях вуличного освітлення

шт.

   

70000

6.3.

капітальний ремонт вуличного освітлення

     

350000

 

 

 

Потреби на проведення  робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням доріг

 

№ з/п

Перелік об’єктів по ремонту чи будівництву доріг

Одиниці виміру

Кількість

Ціна, грн.

Вартість, грн.

 

Капітальний ремонт вулично-дорожнього покриття

 

1.     

вул. О.Кобилянської

м/м2

1500/12000

450

5400000

2.     

вул. Зарічна

м/м2

100/500

450

225000

3.     

вул. Видинівського

м/м2

1500/12000

450

5000000

4.     

вул. Ватутіна

м/м2

350/1750

450

787500

5.     

вул. Б/Хмельницького

м/м2

250/3000

450

1350000

6.     

кап рем мосту по вул. Видинівського

     

350000

 

Вартість проектних робіт, державної експертизи, технічного та авторського нагляду,

грн.

   

147500

 

Поточний ремонт вуличного дорожнього покриття

 

1

вул. Мазепи

м

300

150

45000

2

вул. Шмідта

м

250

150

37500

3

вул.О.Кошового

м

1800

150

270000

4

вул. Пушкіна

м

350

150

52500

5

вул. Нова

м

120

150

18000

6

вул Амурська

м

500

150

75000

7

вул. Прутська

м

500

150

75000

8

вул. Шекспіра

м

300

150

45000

9

вул.  Колгоспна

м

500

150

75000

10

вул. Сагайдачного

м

250

150

37500

11

вул. 40 років Перемоги

м

600

150

90000

12

вул. Нікітіна

м

400

150

60000

 

 

Капітальний ремонт покриття дворових заїздів і проїздів

 

1

Житловий будинок по вул. Чапаєва(ДНЗ)

м2

   

140000

2

Житловий будинок по вул. Миру,2

м2

   

120000

3

Житловий будинок по вул. Миру,4

м2

   

120000

4

Житлові будинки по вул.  Миру,6

м2

   

120000

17

Вартість проектних робіт, державної експертизи, технічного та авторського нагляду,

грн.

   

95000

 

Капітальний ремонт тротуарів

 

       

1

вул. Видинівського

м2

500

400

200000

2

вул. Б.Хмельницького

м2

400

400

160000

3

вул. Чернівецька

м2

500

400

200000

 

Вартість проектних робіт, державної експертизи, технічного та авторського нагляду,

грн.

   

18000

                       

 

Основні проблеми:

 • відсутність конкурентоспроможного середовища на ринку послуг з управління та утримання будинків, споруд та при будинкових територій;
 • значне енергоспоживання галузі, через застаріле енергозатратне обладнання, високі питомі витрати та втрати матеріальних і енергетичних ресурсів при наданні комунальних послуг;
 • створення стихійних сміттєзвалищ;
 • аварійний стан зелених насаджень;
 • відсутність фінансування для забезпечення 100% – го освітлення міста;
 • переповнення діючого полігону твердих побутових відходів;
 • значна довго тривалість та відсутність коштів на завершення будівництва очисних споруд міста.
 • низькі темпи впровадження реформ у житлово-комунальному господарстві в зв’язку з недостатнім  фінансуванням;
 • недостатнє фінансування капітального ремонту житлового фонду;
 • повільне оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і тепла;
 • значна зношеність водопровідних та каналізаційних мереж;
 • відсутність коштів на оновлення мереж  водопостачання;
 • низький рівень платіжної дисципліни населення.

 

 

 

         Головною ціллю на 2015 рік:

 • поліпшення екологічного середовища міста;
 • подальше технічне переоснащення житлово-комунального господарства;
 • створення найоптимальнішого середовища на ринку житлово-комунальних послуг;
 • забезпечення фінансової стабільності галузі, поліпшення рівня та якості надання житлово-комунальних послуг населенню;
 • підтримка благоустрою міста на належному рівні;
 • продовження будівництва очисних споруд міста.

                  Підприємства житлово-комунального господарства забезпечують надання послуг населенню та підприємствам міста з водопостачання, водовідведення, ремонту доріг, експлуатації відходів, надання ритуальних послуг. Здійснюються заходи для збереження об’єктів комунальної власності, проводяться ремонт під’їздів, заміна вхідних дверей та вікон.

              Основним аспектом комунальних служб є підтримання життєздатності міста і створення можливостей для соціального і культурного розвитку; відновлення наявного житлового фонду; покращення навколишнього середовища; залучення громадськості до розвитку міста.

 

 

Сприяння створенню та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Сторожинець

Сьогодні житлове господарство міста переживає значні труднощі. Збільшується кількість старого та аварійного житлового фонду, його матеріально-технічна база вкрай зношена, обладнання застаріле та енергоємне. Внаслідок цього спостерігається низька якість надання житлово-комунальних послуг. Відсутність реальної можливості у населення здійснювати контроль за розподілом і використанням коштів, які вони сплачують за житлово-комунальні послуги, та низька поінформованість щодо захисту своїх прав за неповне і неякісне забезпечення цими послугами сприяють зростанню соціальної напруги серед мешканців міста.

У свою чергу приватизація житлового фонду призвела до появи власників житла з утриманським ставленням до свого житла (частка приватизованого житлового фонду у м.Сторожинець складає 95 відсотків). Реформа, яка була проведена у житловій сфері, виявила ряд проблем, одною з яких стало проведення приватизації державного та комунального житла без створення відповідної правової концепції управління приватизованим житлом, вироблення стратегії фінансування капітального ремонту житла тощо. Як наслідок – власниками житла здебільшого стали особи, не готові нести тягар утримання житла, що є обов’язковим атрибутом будь-якої власності. Безоплатно отримавши житло, вони знаходяться в очікуванні фінансової допомоги з боку держави або міської влади на його утримання, у тому числі проведення капітального ремонту свого будинку.

        Переважна частина житлового фонду міста є власністю територіальної громади міста, функції з експлуатації та утримання цього житла здійснює міська рада через житлові комунальні підприємства . Проте задоволених кількістю і якістю комунальних послуг, які надають комунальні підприємства, небагато. Тим часом квартирна плата і управлінські витрати ростуть з року в рік, будучи постійним каталізатором неспокою для громадян міста. Стан житлових будинків з тією ж послідовністю погіршується, тому що реновація будівель не проводилась десятиліттями. Величезних фінансових ресурсів, які необхідні для такої реновації, немає ні у державному ні у місцевих бюджетах.

Через обмеженість коштів, що виділяються на капітальний ремонт житлового фонду з бюджетів всіх рівнів, незадовільний стан житлового фонду та недоліки у системі надання комунальних послуг свідчать, що проблеми у сфері житлово-комунального господарства необхідно вирішувати іншим шляхом, а саме – проведенням структурних реформ, які дадуть змогу створити нову економічну модель експлуатації та розвитку житлового господарства, забезпечити його надійне і високоякісне обслуговування з врахуванням інтересів мешканців.
Таким ефективним власником будинку, який може управляти і приймати рішення щодо ремонту будинку, його модернізації з огляду на вимоги енергоефективності, розпоряджатися прибудинковою територією, замовляти необхідні для утримання комунальні послуги, стає об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (надалі – ОСББ, об’єднання). Створення ОСББ – ефективного власника будинку – це шлях, яким пішли у свій час більшість східноєвропейських країн.

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку – юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного і загального майна. ОСББ може бути створене у будинку будь-якої форми власності з числа тих, хто приватизував або придбав квартиру, а також власників нежилих приміщень.

       Основна діяльність ОСББ полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав власників приміщень на володіння та користування спільним майном членів об’єднання, належне утримання будинку і прибудинкової території, сприяння членам об’єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обгрунтованими цінами і виконання ними своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю ОСББ.

        Об’єднання самостійно визначає всі види робіт і послуг, які необхідні для якісного управління та утримання будинку і прибудинкової території, може здійснювати господарську діяльність для забезпечення власних потреб безпосередньо або шляхом укладання договорів з фізичними та юридичними особами. При визначенні видів послуг з утримання будинку та їх вартості об’єднання керується Законом України “Про житлово-комунальні послуги“, типовим переліком послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків і споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 “Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій“.

    Відповідно до ст.18 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“ відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами і організаціями, у тому числі ОСББ, що не перебувають у комунальній власності територіальної громади будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування. З питань віднесених до відання органів місцевого самоврядування, на їх вимогу, ОСББ надають відповідну інформацію.Органи місцевого самоврядування можуть виступати з ініціативою щодо перевірок, а також організовувати проведення перевірок ОСББ з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.

         У разі фізичного знищення або руйнування житлового будинку, яке унеможливлює його відновлення або ремонт, об’єднання ліквідується (ст.28 Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку“). Причиною ліквідації може бути також рішення суду, або факт придбання однією особою всіх приміщень у житловому комплексі.

Основними перевагами такої форми управління житловими будинками як ОСББ є:

1) поява власника, який має право вибору форми управління будинком;

2) можливість для власників квартир самостійно формувати і встановлювати кошторис на експлуатацію і утримання, визначати терміни, черговість і обсяги робіт з ремонту свого будинку;

3) отримання права власності або права на користування прибудинковою територією;

4) підвищення відповідальності мешканців за технічний стан будинку;

5) поліпшення якості отриманих комунальних послуг;

6) реальний контроль за використанням експлуатаційних внесків та інших платежів;

7) те, що члени ОСББ самостійно визначають терміни, черговість робіт і обсяги ремонту свого будинку;

8) звільнення місцевої влади надалі від функцій управління житлом та фінансування заходів щодо його ремонту і експлуатації;

9) підвищення дисципліни платежів за отримані комунальні послуги; 10) можливість використання трудового внеску мешканців будинку замість квартирної плати або збору додаткових внесків.

Створення ОСББ – найбільш пріоритетний напрямок розвитку житлової галузі міста на цей час. Таким чином, громадяни, які взяли у свої руки управління своїм будинком, своєю спільною власністю, у силу своїх можливостей здійснюють помірний вклад у благоустрій міста і вони вже не будуть псувати те, що зробили власними зусиллями та за власні кошти. Чим більше буде свідомих активних громадян у нашому місті, тим більше будуть люди звикати зберігати те, що вони мають. З боку міської ради треба лише допомогти їм подолати інертність мислення, звичку чекати і сподіватися на те, що комунальні підприємства зможуть і надалі нести весь тягар проблем щодо утримання і модернізації житлового фонду.

Найбільш дієвими способами у заохоченні мешканців до створення ОСББ є:

1) надання їм фінансової допомоги у виконанні робіт з першого капітального ремонту будинку, що реалізується виділенням коштів з державного і місцевого бюджетів;

2) надання ОСББ повного комплекту технічної документації на їх будинок і прибудинкову територію;

3) проведення фахового огляду і визначення технічного стану будинку на час його передачі на баланс ОСББ;

4) організація навчань керівників ОСББ, забезпечення постійних консультацій з питань створення і діяльності об’єднань;

5) сприяння у підготовці проектів на отримання можливих міжнародних грантів, кредитів, а також залучення ОСББ до участі у всеукраїнських і міжнародних програмах підтримки громадської активності.

        Крім матеріального стимулювання проблема створення ОСББ потребує об’єднання зусиль виконавчих органів влади з громадськістю та громадськими організаціями міста. Взаємодія об’єднань мешканців з міською владою є найважливішою передумовою для соціального партнерства на місцевому рівні, залучення мешканців до розв’язання міських проблем, зокрема найактуальніших сьогодні проблем житлово-комунального господарства. 
Необхідно налагодити співпрацю з громадськими організаціями, діяльність яких спрямована на:

1) поліпшення соціально-економічного становища; сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм шляхом сприяння розвитку громадянського суспільства через просвітницьку діяльність;

2) проведення соціологічних досліджень та моніторингу, розповсюдження наукової, соціологічної, політичної та іншої інформації про соціально-економічний розвиток суспільних відносин;

3) організацію та проведення тренінгів, консультацій, зустрічей, “круглих столів“, “фокус-груп“, конференцій, що стосуються діяльності ОСББ.

        З огляду на достатньо позитивну динаміку процесу створення ОСББ міська рада повинна оперативно реагувати на тенденції збільшення кількості новоутворених об’єднань у місті, створювати сприятливі умови для реалізації намагань мешканців утримувати і покращувати стан належного їм житлового фонду.

      Основні проблеми, що стримують розвиток та ефективну діяльність об’єднань співвласників:

1) боязнь взяття будинків на власне обслуговування через зношеність та застарілість житлового фонду. Очікування проведення хоча б часткового капітального ремонту міською владою відповідно до ст.24 Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку“;

2) ускладнена та фінансово-затратна процедура передачі у спільну сумісну власність об’єднання прибудинкової земельної ділянки;

3) відсутність (або наявність неповного комплекту) технічної документації на будинок;

4) відсутність центрів професійної підготовки для керівників існуючих ОСББ та ініціативних груп.

5) труднощі в організації роботи об’єднання після взяття на свій баланс будинку, при переукладанні угод на комунальні послуги з виробниками комунальних послуг;

6) брак інформаційно-роз’яснювальної реклами для мешканців міста.

 

Допомога ОСББ при їх створенні.

Важливим стимулом до створення та повноцінного функціонування ОСББ має стати виготовлення та оформлення за кошти міського бюджету технічних паспортів будинку, планів інженерних мереж, розмежування меж прибудинкових територій, тобто надання всієї необхідної інформації про будинок.

      Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, сприяння створенню системи управителів на ринку житлових послуг.

        За існуючої системи управління житловим фондом переважна більшість послуг з експлуатації і утримання житла надається комунальними підприємствами, робота яких не відповідає сучасним вимогам. За умови створення певної кількості ОСББ, зокрема в одному мікрорайоні, та лібералізації тарифів на комунальні послуги виникають передумови появи нового більш ефективного надавача послуг з експлуатації і утримання житлових будинків у формі приватних управляючих компаній та окремих управителів.

Забезпечення вдосконалення ситеми управління житловим фондом ОСББ
     Співвласники багатоквартирного будинку, об’єднуючись в організацію, беруть на себе повний комплекс зобов’язань щодо управління багатоквартирним житловим фондом. Отже, керівник об’єднання мусить мати хоча б мінімальний обсяг знань щодо управління будинком. Проте значна кількість мешканців, які хочуть створити об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, такими знаннями володіють недостатньо і це є однією з перешкод на шляху створення ОСББ.

Допомога об’єднанням у визначенні технічного стану будинків.

Для того, щоб вчасно і у належний спосіб усувати несправності, поліпшувати експлутаційні показники будинку, здійснювати його технічну модернізацію, необхідно допомогти керівнику ОСББ провести перший кваліфікований технічний огляд будинку.

     Найбільш дієвим способом заохочення мешканців до створення ОСББ є реальна допомога ОСББ через фінансування з міського бюджету робіт з капітального ремонту основних конструктивних елементів будинку.

Шляхи реалізації Програми

Створення та підтримка ОСББ сприяє поліпшенню вкрай складного становища житлово-комунальної галузі міста. У разі, якщо зусилля зацікавлених мешканців будуть спиратись на організаційну та фінансову допомогу міської влади, така співпраця дасть вагомі результати оскільки альтернативним варіантом утримання та експлуатації житла, а також реалізації права громадян щодо їх участі у місцевому самоврядуванні є формування ОСББ як найбільш прогресивної форми самоорганізації громадян.

Для активізації створення нових та забезпечення функціонування діючих ОСББ з боку міської ради та виконавчого комітету необхідно:

– активно провадити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадян щодо переваг створення і діяльності ОСББ;

– надавати всебічну допомогу ініціативним мешканцям будинків на стадії створення ОСББ;

– забезпечити відшкодування пільг та субсидій для ОСББ;

– щорічно виділяти кошти на ремонт будинків ОСББ та забезпечити прозорий механізм їх використання;

– співпрацювати з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями з метою залучення коштів для розвитку ОСББ міста;

– організовувати та фінансувати (співфінансувати) питання надання безкоштовної методичної допомоги та навчання керівникам об’єднань;

– сприяти впровадженню розвитку ринку управляючих компаній та надавачів послуг, готувати професійні кадри інституту управителів будинків;

Фахове господарювання об‘єднань власників квартир призведе до економії енергоресурсів, своєчасного ремонту багатоповерхових будинків та утримання їх у належному стані, поліпшення благоустрою прилеглої території. У результаті збільшиться привабливість саме цієї форми господарювання у багатоповерхових будинках у м.Сторожинець

Споживання товарів і послуг:

–  значний ріст цін та обмеженість купівельної спроможності населення;

 • наявність на ринку товарів контрабандного та тіньового походження;
 • недостатній рівень культури обслуговування;
 • недосконалість системи контролю за якістю і безпекою продукції та усіх видів послуг, яка б гарантувала споживачам придбання споживчих товарів належної якості.

 

Зовнішньоекономічна діяльність:

 • недосконалість нормативно-правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;
 • недостатнє фінансування для участі суб’єктів підприємництва у виставках, ярмарках, конференціях, форумах, семінарах.

 

Транскордонне співробітництво:

 • відсутність системного і перспективного підходу до організації транскордонної співпраці;
 • недостатній рівень співпраці із закордонними учасниками транскордонного  співробітництва щодо розвитку  інфраструктури  для технологічних розробок, освіти, культури, зв’язку, охорони здоров’я, використання  потенціалу для розвитку туристично-рекреаційної сфери;
 • низький рівень залучення до транскордонного співробітництва підприємницьких структур, недержавних установ та громадських організацій;
 • повільні темпи здійснення розбудови прикордонної інфраструктури.

 

Соціальна сфера.

 

Зайнятість населення  та ринок праці:

 • надлишок робочої сили;
 • відсутність на державному рівні механізму стимулювання роботодавців, які  створюють  робочі місця у виробничій сфері;
 • значна кількість працівників, які працюють в режимі скороченого робочого дня (тижня).

 

Грошові доходи та заробітна плата:

 • відставання рівня заробітної плати   від середньо обласних показників;
 • збереження значної питомої ваги працівників з низьким рівнем заробітної плати;
 • існування фактів використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем та виплати заробітної плати в «конвертах».

 

Соціальне  забезпечення:

 • недостатність фінансування для надання адресних допомог гостро потребуючій категорії населення;
 • низький рівень забезпечення прожиткового мінімуму при призначенні допомоги малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми.

 

Пенсійна реформа:

 • наявність значних  сум  заборгованості із платежів до Пенсійного фонду України;
 • високе демографічне навантаження на працездатне населення;
 • неповне залучення платників до сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
 • залежність потреби на виплату пенсій  та грошових допомог від дотації  Пенсійного  фонду України.

 

Гуманітарна сфера:

 

Охорона здоров’я :

 • високі показники смертності, в тому числі немовлят до 1 року;
 • існування негативної тенденції зростання загальної кількості випадків захворювання населення.

 

Освіта:

 • через нестачу дитячих садочків, не повне охоплення дітей дошкільним вихованням.

 

Молодь, спорт, туризм:

 • недостатній рівень фінансування  сфери фізичної культури і спорту;
 • відсутність фінансування для створення матеріально-технічної бази туризму;
 • оптимізація інфраструктури фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи за місцем проживання  населення, мережі ДЮСШ;
 • недостатність рекламної продукції, інформації про район;
 • відсутність належного благоустрою берегів рік і водоймищ для туристичних потреб;
 • недостатня розбудова системи оздоровчих закладів, як одного з найбільш ефективних  шляхів  використання унікального  ландшафтно-рекреаційного потенціалу  району.

 

        Цілі та пріоритети  розвитку економіки і соціальної сфери

         Пріоритетними напрямками розвитку  міста на 2015 рік є:

 • подальший розвиток лісопереробної галузі з поглибленням переробки деревини, зокрема впровадження у виробництво нових видів продукції та модернизація виробництва;
 • продовження робіт з реконструкції солдатської їдальні під дитячий навчальний заклад;
 • продовження будівництва очисних споруд в місті;
 • здійснення заходів по забезпеченню безпеки руху в місті;
 • благоустрій міста;
 • реконструкція мереж вуличного освітлення;
 • покращення роботи по утилізації твердих побутових відходів;
 • продовження проведення ремонтних робіт об’єктів транспортної інфраструктури (доріг, мостів), що постраждали внаслідок стихійного лиха 22-29 червня 2010 року.

 

Розвиток промислового виробництва

Цілями і пріоритетами  розвитку промислового комплексу міста в наступному році стануть:

 • створення промислового комплексу міста, спроможного забезпечити внутрішні потреби і експорт на такому рівні, який би забезпечував необхідні надходження до бюджетів всіх рівнів та соціальний розвиток території;
 • розширення ринків збуту продукції та нарощування  експортного потенціалу міста;
 • подальша стабілізація та підвищення ефективної роботи деревообробних підприємств;
 • покращення фінансового стану підприємств;
 • створення умов для  застосування безвідходних технологій  на підприємствах лісової та деревообробної галузі;
 • розширення асортименту продукції  харчових підприємств;
 • нарощування обсягів виробництва продукції з використанням місцевої сировини.

 

Фінансові ресурси

 

Джерела фінансування та   фінансування заходів.

 

Цілі та пріоритети  розвитку фінансових ресурсів міста в 2015 році наступні:

–   вирішення  найважливіших соціально-економічних проблем міста;

–  посилення  соціальної функції місцевих бюджетів;

 • забезпечення своєчасної і повної виплати  заробітної плати  працівникам бюджетних установ;
 • підвищення ефективності використання бюджетних коштів та посилення дисципліни виконання бюджету;
 • подолання тенденції щодо зростання дебіторської та кредиторської заборгованості.

  Для їх досягнення в місті проводиться податкова політика, що базується на наступних      принципах:

 • покращення роз’яснювальної роботи;
 • вивчення фінансового стану платників податків, проведення аналізу податкового навантаження, внесення пропозицій стосовно покращення виробничої діяльності та сплати належних бюджету податків;
 • вжиття дійових заходів щодо легалізації “тіньового сектору” економіки, розширювати за рахунок цього базу оподаткування.

 

Охорона  навколишнього  середовища

 

В галузі охорони навколишнього природного середовища пріоритетними напрямками будуть:

– впорядкування, відповідно до вимог природоохоронного законодавства санкціонованих сміттєзвалищ та ліквідація стихійних;

–  продовження будівництва очисних споруд у м. Сторожинець  продуктивністю 2000  куб.м. на добу;

 • здійснення протиповіневих заходів, берегоукріплення, регулювання річкових русел;
 • покращення технічного стану існуючих протиповіневих споруд;
 • забруднення водних  об’єктів стічними водами  та  порушення режиму водоохоронних зон і прибережних смуг;
 • деградація земель;
 • порушення вимог природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами;
 • недостатній обсяг фінансування заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій;
 • несанкціонований вивіз гравію з русел річок.

Напрямки активізації соціально-економічного розвитку міста на 2015 рік:

            Міста районного значення мають достатній потенціал у сфері інвестиційної привабливості щодо розміщення нових виробництв, у тому числі, високотехнологічних, а також пріоритетного розвитку сектора малого підприємництва. Наявність позитивних тенденцій у розвитку міста є чинником привабливості міста – як для інвесторів, так і для потенційних мешканців.

Для ефективного використання наявного потенціалу міста і його конкурентних переваг необхідно першочергово вирішити:

 

  У сфері земельних відносин та житлового господарства:

–        врегулювання питання приватизації земельних ділянок з метою узгодження інтересів забудовників та органів влади;

–        забезпечення пріоритетності формування цілісних майнових житлових комплексів.

–        запровадження податку на нерухомість як джерела доходів бюджетів місцевого самоврядування,

–        розширення прав органів місцевого самоврядування,  

–        чіткий розподіл повноважень та відповідальності між органами представницької та виконавчої влади у питаннях управління комунальним та державним майном, земельними ресурсами, фінансовими і матеріальними активами,

–        внесення доповнень до механізмів реалізації Загальнодержавної програми розвитку малих міст шляхом розробки спеціальних способів регулювання соціально-економічного розвитку міст;

–        врахування інтересів органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та мешканців міст при розробці планових та прогнозних документів розвитку міста, упровадження ринкових інструментів і організаційно-правових форм партнерської участі органів влади і бізнесу у реалізації стратегії соціально-економічного розвитку міста;

 

Реалізація зазначених напрямів реформування соціально-економічного розвитку міста дозволить реорганізувати житлово-комунальне господарство, забезпечити населення послугами комунальної сфери належної якості, сприятиме оздоровленню галузі будівництва (в т.ч. соціального житла), інфраструктурних систем життєзабезпечення міста, розвитку ресурсного потенціалу міста, дозволить удосконалити систему управління соціально-економічним розвитком міста.

 

 Формування інвестиційної політики міста

         Інвестиційна політика міста повинна сформувати систему заходів, які базуються на міжнародних і вітчизняних засадах залучення іноземних інвестицій, виконання яких призведе до створення сприятливих, конкурентоспроможних умов для залучення іноземних інвестицій в економіку міста, реалізації інвестиційних проектів та ефективної діяльності інвесторів. Органи міської влади виходять з того, що поєднання інтересів інвестора з основними напрямками соціально-економічного розвитку міста стане основою для взаємовигідного співробітництва.

Основні напрями інвестиційної політики:
   

 • підтримка власного виробника;
 • забезпечення позитивного впливу залучення інвестицій на розвиток економіки міста;
 • створення взаємовигідної системи стосунків та скоординованої взаємодії органів місцевого самоврядування з підприємствами, організаціями, установами , банками, консалтинговими та інвестиційними фірмами щодо залучення інвестицій в економіку міста;
 • пропаганда потенційних можливостей підприємств міста серед вітчизняних та іноземних інвесторів з метою залучення інвестиційних капіталів в соціально – економічний розвиток територіальної громади;
 • підготовка кваліфікованих фахівців для роботи з потенційними інвесторами;
 • розробка інвестиційних пропозицій та проектів;
 • збільшення обсягів виробництва валового продукту міста;
 • створення нових, конкурентоспроможних видів продукції;
 • розвиток інфраструктури освіти та медицини в місті.

Головні принципи інвестиційної політики:

 • залучення до її реалізації підприємств та установ, розташованих на території міста, так і за його межами;
 • надання інвесторам необхідних гарантій органами міського самоврядування, які передбачені чинним законодавством України;
 • створення сприятливого інвестиційного клімату на території міста;
 • залучення широких кіл громадськості до розгляду пріоритетних для міста інвестиційних проектів та здійснення контролю за їх реалізацією органами міської влади;
 • сприяння вітчизняним та іноземним інвесторам у всебічному ознайомленні з об’єктами інвестування та надання їм додаткової інформації органами державної влади.

Завдання органів місцевого самоврядування:

         Успіх самоврядування в залучені інвестицій залежить від злагодженого, результативного та ефективного управління, яке використовує знання і вміння керувати ресурсами і процесами з метою їхнього оптимального використання. 

         Виходячи з повноважень органів місцевого самоврядування, їх основними завданнями є:

– прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

– розгляд можливості зменшення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності розміру часток прибутку , які поділяють зарахуванню до місцевих бюджетів; 

– вирішення питання про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями; 

– в межах компетенції зменшення ставки земельного податку, розміру плати за користування природними ресурсами, що є у власності територіальної громади;

– вирішення питання про надання дозволів суб’єктам підприємництва на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;

Пріоритетні напрямки залучення інвестицій:
– впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій;
– захист навколишнього середовища і здійснення природоохоронних заходів;
– розвиток малого та середнього бізнесу; 
– розвиток промислового виробництва;
– капітане будівництво;
– покращення роботи транспортних організацій;
– удосконалення роботи системи зв’язку.

 

Очікуваний результат: організація раціонального та ефективного залучення інвестицій для розвитку економіки міста.

Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів та інвалідів

Фінансова підтримка громадських організацій полягає у::

 • наданні фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів та інвалідів м. Сторожинець на здійснення їх статутної діяльності;
 • наданні ветеранам війни та праці; інвалідам та людям похилого віку, чорнобильцям, учасникам бойових дій на території інших держав, учасникам АТО, сім’ям загиблих матеріальної допомоги;
 • залученні громадськості міста до вирішення питань соціально-економічного розвитку міста.

Очікувані результати:

 • поглиблення співпраці громадськості з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • підвищення матеріального достатку громадських організацій;
 • допомога громадським організаціям у проведенні культурно-спортивних заходів.

Контроль за виконанням: постійна комісія Сторожинецької міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету.

Склад проблем

Громадські організації знаходяться найближче до проблем людей похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями, так як вони є членами цих організацій.

Міські громадські організації ветеранів та інвалідів не мають підтримки з боку держави чи обласної ради. Вони широко залучають спонсорську благодійну допомогу підприємств, установ, організацій, приватних підприємців та релігійних концесій. Але ця допомога носить разовий характер. Членські внески також не вирішують фінансові питання. Для подальшого стабільного розвитку місцевого самоврядування, поглиблення адресності соціальної допомоги необхідна фінансова підтримка громадських організацій ветеранів та інвалідів.

Об’єктом дії фінансової підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів на 2015 рік є міська асоціація інвалідів.

Дії органів влади місцевого самоврядування спрямовані на фінансову підтримку міських громадських організацій інвалідів і ветеранів для статутної діяльності, налагодження конструктивної взаємодії, соціального партнерства між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями по захисту прав, соціальних, економічних та інших інтересів інвалідів і ветеранів.

Заходи реалізації

5.1. Організація проведення зборів за участю представників органів виконавчої влади та представників громадських організацій ветеранів та інвалідів.

5.2. Проведення нарад з питань потреб та фінансування статутної діяльності громадських організацій інвалідів і ветеранів.

5.3. Відзначення державних професійних свят, пам’ятних дат та подій, вшанування ветеранів праці та інвалідів.

Фінансове забезпечення заходів

Фінансування заходів планується здійснювати за рахунок місцевого бюджету. Загальна розрахункова вартість Програми на 2015 р. становить 2,3 тис. грн.

Головним розпорядником коштів є виконавчий комітет Сторожинецької міської ради. Кошти громадським організаціям інвалідів та ветеранів передбачені на фінансування їх статутної діяльності.

  Секретар міської ради                                                 Манчук Я.В.