У К Р А Ї Н А 

СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VІІ СЕСІЯ  VІІ СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я  №  121-7/2016 

07 липня 2016 року                                                                            м.Сторожинець

 Про прийняття на баланс Сторожинецької міської ради осушувальних систем 

Зважаючи на необхідність виділення земельних ділянок учасникам бойових дій (учасникам антитерористичної операції), як таким, що мають право на першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва відповідно до п.14 ст.12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», беручи до уваги акт інвентаризації осушувальних систем, характеристику осушувальних систем станом на 01.01.2007 року (додаються), рішення VІІ сесії V скликання Сторожинецької міської ради № 268/07-2006 від 20 грудня 2006 року «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної громади міста внутрішньогосподарських меліоративних систем» згідно якого була надана згода на прийняття у комунальну власність територіальної громади міста внутрішньогосподарських меліоративних систем у межах міста Сторожинець, рішення Х сесії V скликання Сторожинецької районної ради № 103-10/2007 від 20 липня 2007 року «Про передачу у комунальну власність територіальних громад сіл, селища, міста району внутрішньогосподарських меліоративних систем», згідно якого у власність територіальної громади міста Сторожинець із спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району було передано у комунальну власність міста внутрішньогосподарські меліоративні системи у межах міста, акт прийому-передачі осушувальних систем (додається), розпорядження № 142 від 15.06.2016 року «Про створення комісії по обстеженню та перевірці інженерної інфраструктури осушувальних систем», акт перевірки стану меліоративного матеріального дренажу на землях Сторожинецької міської ради Чернівецької області від 17.06.2016 р., керуючись Порядком безоплатної передачі у комунальну власність об’єктів соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі незавершеного будівництва, а також внутрішньогосподарських меліоративних систем колективних сільськогосподарських підприємств, що не підлягали паюванню в процесі реорганізації цих підприємств та передані на баланс підприємств-правонаступників, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2003 року №1253, ст. 136 (137) Господарського кодексу України, Законом України «Про меліорацію земель», Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 

  1. Прийняти безоплатно у власність територіальної громади міста Сторожинець осушувальні системи, що знаходиться на землях територіальної громади міста Сторожинець та зазначені у Акті приймання передачі осушувальних систем (додається). 
  1. Прийняти на баланс Сторожинецької міської ради осушувальні системи, передані згідно п.1 цього рішення з залишковою (балансовою) вартістю основних меліоративних фондів осушувальної системи 155,9 тис.грн. (сто п’ятдесят п’ять тисяч дев’ятсот грн.). 
  1. Зважаючи на непридатність до використання частини осушувальних систем на території міста Сторожинець, що підтверджується актом перевірки стану меліоративного матеріального дренажу на землях Сторожинецької міської ради Чернівецької області від 17.06.2016 р., затвердити Порядок списання осушувальних систем (додається). 
  1. 4. Комісії, створеній згідно розпорядження в.о.Сторожинецького міського голови № 142 від 15.06.2016 року «Про створення комісії по обстеженню та перевірці інженерної інфраструктури осушувальних систем» провести обстеження осушувальних систем, переданих згідно п.1 цього рішення, відповідно до Порядку, затвердженого п.3 цього рішення, та подати на наступну сесію міської ради акти обстеження та пропозиції комісії. 
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Карлійчука І.В. та на постійну комісію з питань промисловості, транспорту, зв’язку, будівництва та житлово-комунального господарства (Оленюк А. В.). 

ТВО  СТОРОЖИНЕЦЬКОГО

МІСЬКОГО  ГОЛОВИ                                                             І.Г.МАТЕЙЧУК

                                                                                                                                                                               Додаток 1
                                                                                                                      до Порядку списання осушувальних систем,                                                                                                        затвердженого рішенням Сторожинецької міської ради                                                                                                                                   № 121-7/2016 від 07.07.2016 року

                                             ЗАТВЕРДЖУЮ                                  ________________________________
                                  ________________________________
                                  _________ ______________________
                                  (підпис)  (ініціали та прізвище)                                  _____ ___________________20__ р.

                                  М.П.

ВІДОМІСТЬ
                 про об’єкти майна, що пропонуються до списання
                станом на ___ ____________ 20__ р.
 
————————————————————————————————              |Поряд-|Наймену-|   Рік    |    Номер об’єкта    |  Інформація |Вартість| Перві-| Сума | Балан-|              |ковий | вання  | випуску/ |———————|     про     | здійс- |  сна  |нара- |  сова |              |номер |об’єкта |   дата   |інвен-|завод-|паспор-| проведення  | нених  |(перео-|хова- |(залиш-|              |      |        | введення |тарний|ський | тний  |модернізації,|капіта- |цінена)| ного | кова) |              |      |        |в експлуа-|      |      |       |модифікації, | льних  |  вар- |зносу,|  вар- |              |      |        |  тацію   |      |      |       |   добудови, | інвес- | тість,| гри- | тість,|              |      |        |          |      |      |       |дообладнання,| тицій, |гривень| вень |гривень|              |      |        |          |      |      |       |реконструкції|гривень |       |      |       |              ————————————————————————————————
              |      |        |          |      |      |       |             |       |       |      |       |               ————————————————————————————————                                   Усього ______________________________________________________________________________________

                      Головний бухгалтер     _____________   ______________________
                               (підпис)     (ініціали та прізвище)
 

Додаток 2
до Порядку списання осушувальних систем,  затвердженого рішенням Сторожинецької міської ради № 121-7/2016 від 07.07.2016 року

                                             ЗАТВЕРДЖУЮ________________________________
________________________________
________________________________
(підпис)  (ініціали та прізвище)                                _____ ___________________20__ р.

           М.П.

АКТ
           інвентаризації майна, що пропонуються до списання
__________________________________________________________________________________
  (найменування суб’єкта та його місцезнаходження (цеху, дільниці тощо), де проводилась інвентаризація)

     На підставі розпорядження від __ _______ 20__р. N ________ комісією у складі __________________________________________________________________________________
            (посада, прізвище та ініціали членів комісії)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

проведено інвентаризацію   майна,  що пропонуються  до  списання  і  ідображаються  на субрахунку N ________________  станом на ___ ___________ 20__ р.

     Інвентаризацію розпочато ___ ___________ 20__ р.

     Інвентаризацію закінчено ___ ___________ 20__ р.

     Під час проведення інвентаризації встановлено таке:

  Одиниця виміру Кількість одиниць Назва меліоративної системи
1. Площа осушуваних земель      
  Кількість землекористувачів      
У т.ч.сільгоспугідь      
З них:Рілля      
Сіножаті      
Пасовища      
Із загальної площі осушуваних земель:      
Осушено дренажами      
Системи з двостороннім регулюванням водного режиму      
Площі, на яких не проводиться регулювання водного режиму (тех.стан)      
2. Із загальної площі с/г угідь:      
а)використовуються у с/г виробництві      
б) не використовуються у с/г виробництві 8 років і більше      
З них:      
Рілля      
Сіножаті      
Пасовища      
в) не використовуються з причин:      
Незадовільного технічного стану мережі ГТС, насосних станцій      
Заболочення, підтоплення      
Організаційно-господарських причин      
Інших причин      
3. Меліоративний стан земель      
сприятливий      
Задовільний      
Незадовільний      
4. Наявність і технічний стан      
Водоприймачі      
З них у робочому стані      
Міжгосподарська відкрита мережа      
З них у робочому стані      
внутрішньогосподарська відкрита мережа      
З них у робочому стані      
Насосні станції (всього)      
З них у робочому стані      
У т.ч.в/г насосні станції      
З них у робочому стані      
5. Використання осушувальною системою додаткових функцій      
У т.ч.      
Захист від підтоплення населених пунктів      
Захист від підтоплення с/г угідь      
Пожежно-захисні та інші функції      
6. Рік уведення систем в експлуатацію      
7. Рік проведення останньої реконструкції      
8. Залишкова (балансова) вартість основних меліоративних фондів осушувальних систем      
З них:      
Меліоративні фонди водогосподарських організацій      
Меліоративні фонди інших балансоутримувачів      
Міська рада      
Державні підприємства      
інші      

          Усього

 Усього за актом: ________________________________________________
                                  (цифрами і словами)

     1) загальна кількість об’єктів (фактично) ___________________
                                               (цифрами і словами)     2) на суму, гривень (фактично) ______________________________
                                         (цифрами і словами)

 Голова комісії: ___________  _________  _________________________
                   (посада)    (підпис)    (ініціали та прізвище)

 Члени комісії:  ___________  _________  _________________________

                 ___________  _________  _________________________

                 ___________  _________  _________________________

 ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Сторожинецької міської ради № 121-7/2016 від 07.07.2016 року

ПОРЯДОКсписання осушувальних систем

1. Цей  Порядок визначає механізм списання осушувальних систем, що є об’єктами комунальної власності (далі – майно).Списання майна здійснюється у спосіб, передбачений цим Порядком. Терміни, які використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні,  наведеному в законодавчих актах, що регулюють питання правового режиму  власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку. 2. Дія цього Порядку поширюється на майно, що передане у власність територіальної громади міста Сторожинець та перебуває на балансі міської ради. 3. Дія цього Порядку не поширюється на майно, порядок списання  якого  визначається окремими законами. 4. Списанню підлягає майно, що не може бути в установленому
порядку відчужене, безоплатно передане державним підприємствам, установам чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне), у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання.  5. Списання майна здійснюється на підставі прийнятого міською радою рішення.  6. Підставою для прийняття рішення про списання майна є такі документи:

1) акт комісії з техніко-економічним обґрунтуванням необхідності списання майна, в  якому містяться економічні та/або технічні розрахунки, висновки;2) відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку згідно з додатком 1; 3) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання, згідно з додатком 2; 4) акт технічного стану майна, затверджений підприємством, що підпорядковане Держводагенству та мають у своєму штаті працівників з відповідною технічною освітою;5) відомості про земельну ділянку, на якій розташоване майно, із зазначенням напрямів подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються; 7. Рішення про списання майна приймається відповідним  міською радою протягом 30 днів з дати надходження документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку.     Рішення про відмову у списанні майна приймається у разі, коли: майно не  відповідає  вимогам,  визначеним  у  пункті 4 цього
Порядку; сесією ради визначено інші шляхи використання майна, що
пропонується до списання; на розгляд сесії подані передбачені цим Порядком документи  з  порушенням установлених вимог, а також коли в документах наявні суперечності; відповідно до законодавства заборонено розпорядження цим майном.  8. Розгляд документів та підготовка пропозицій щодо списання майна  здійснюється на засіданнях постійних комісій міської ради (пропозиція щодо списання (відмови у списанні) майна оформляється протоколом засідання відповідної комісії).У разі потреби комісія може провести за рішенням сесії додатковий
огляд майна, що пропонується до списання.   9. Для встановлення факту непридатності майна і неможливості
та/або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення документів на списання майна розпорядженням міського голови утворюється відповідна комісія (далі – комісія). 10. Для встановлення факту непридатності використання майна для  участі  в роботі комісії залучається представник підприємства, що підпорядковане Держводагенству, з відповідною технічною освітою, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, що додається до акта.  11. У разі потреби та/або необхідності врахування галузевих
особливостей списання майна для  участі  в  роботі  комісії  можуть  залучатися
фахівці відповідних центральних і місцевих органів виконавчої  влади, органів    місцевого самоврядування, правоохоронних органів тощо (за згодою). 12. Комісія:  1) проводить  в  установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт; 2) проводить огляд майна з використанням необхідної документації, а також даних бухгалтерського обліку; 3) визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції; 4) установлює конкретні причини списання майна (моральна застарілість чи фізична зношеність, непридатність для подальшого використання;5) складає відповідно до законодавства акти на списання майна. 13. За результатами роботи складається протокол засідання комісії, до якого додаються: 1) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання; 2) акти технічного стану майна, що пропонується до списання; 3) акти на списання майна; 4) інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності). У протоколі засідання комісії зазначаються пропозиції щодо
шляхів використання майна,  списання якого за висновками комісії є
недоцільним. Протокол засідання комісії підписується всіма членами комісії. У разі незгоди з рішенням комісії її члени мають право викласти  у  письмовій  формі  свою окрему думку, що додається до протоколу засідання. В актах технічного стану майна зазначаються рік виготовлення (будівництва) майна, дата введення в експлуатацію.В акті на списання майна детально зазначаються причини його
списання та робиться висновок про економічну (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення майна.Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти  на списання  майна  та  технічного стану затверджуються міським головою. 14. Члени комісії забезпечують згідно із законодавством подання до сесії міської ради достовірних матеріалів, передбачених цим Порядком.  15. Заступник міського голови організовує та забезпечує дотримання процедури списання майна відповідно до цього Порядку.  16. Міська рада забезпечує у межах  своїх  повноважень та  відповідно до законодавства здійснення контролю за дотриманням вимог цього Порядку та цільовим використанням коштів.   Секретар міської ради                                                                            І.Г.Матейчук