Дата публікації: 15.01.2017

ВідМіська рада

Січ 15, 2017

Додаток

до рішення 2 сесії

міської ради

VII скликання від 25.01.2017 року No______

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та інфраструктури

Сторожинецької міської ради

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та інфраструктури Сторожинецької міської ради (далі – Відділ) утворюється за рішенням Сторожинецької міської ради та є структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради.

1.2. Відділ є підконтрольним та підзвітним Сторожинецькій міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступникам міського голови.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням.

 

  1. Завдання та повноваження Відділу:

 

2.1. Основними завданнями відділу житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та інфраструктури є:

– забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального

господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), поводження з побутовими відходами, транспорту та благоустрою на території Сторожинецької міської ради;

– забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, надання ритуальних, готельних та інших послуг підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та інфраструктури, готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку та проекту міського бюджету;

2.2.2. Координує роботу, пов’язану з наданням населенню території Сторожинецької міської ради житлово-комунальних послуг підприємствами –

надавачами цих послуг незалежно від форми власності;

2.2.3. Розробляє систему заходів для забезпечення стабільної роботи житло-

во-комунального господарства міста в умовах надзвичайної ситуації і ліквідації її наслідків;

2.2.4. Здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та

утримання житлового фонду, благоустрою і об’єктів комунального господарства незалежно від форми власності;

2.2.5. Вживає заходів до оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

2.2.6. Розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;

2.2.7. Розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у сфері теплопостачання та енергозбереження;

2.2.8. Здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

2.2.9. Здійснює заходи, спрямовані на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

2.2.10. Організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків;

2.2.11. Інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

2.2.12. Бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

2.2.13. Здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

2.2.14. Надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення;

2.2.15. Здійснює контроль за станом благоустрою території Сторожинецької міської ради;

2.2.16. Проводить рейди та перевірки територій та об’єктів території Сторожинецької міської ради щодо стану їх благоустрою;

2.2.17. Проводить рейди та перевірки додержання підприємствами, установами, організаціями і громадянами законодавства у сфері благоустрою;

2.2.18.Посадові особи Відділу уповноважені виконавчим комітетом складають приписи та протоколи – про порушення законодавства у сфері благоустрою, для притягнення винних до відповідальності;

2.2.19. Контролює та сприяє в забезпеченні чистоти і порядку в місті, селах, очищенню територій та об’єктів від відходів, безхазяйних відходів, самовільно розміщених об’єктів та елементів;

2.2.20. Здійснює контроль за виконанням заходів та приписів з приведення до

належного стану територій та об’єктів благоустрою міста, сіл;

2.2.21. Забезпечує реалізацію повноважень органів місцевого самоврядування

щодо визначення виконавця житлово-комунальних послуг;

2.2.22. Аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги житлово-комунального господарства та у разі потреби готує пропозиції щодо їх змін в установленому законодавством порядку;

2.2.23. Сприяє прискоренню передачі об’єктів відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальних громад;

2.2.24. Сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об’єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом, бере участь у розробленні проектів благоустрою територій населених пунктів;

2.2.25. Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства;

2.2.26. Вживає заходів до поліпшення умов охорони праці на підприємствах,

в установах та організаціях житлово-комунального господарства на території

Сторожинецької міської ради

2.2.27. Здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального господарства транспорту та благоустрою відповідно до законів.

 

  1. Права Відділу

3.1. Відділ має право:

– скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

– залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, громадських об’єднань (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

– одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

– подавати виконавчому комітету пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил.

– вимагати від керівників та інших посадових осіб державних установ, суб’єктів підприємницької діяльності, громадян, у власності або користуванні яких знаходяться об’єкти міської інфраструктури, усунення виявлених правопорушень у галузі зовнішнього благоустрою територій, будівель, споруд, інженерних мереж, транспортних магістралей тощо;

– проводити рейди та перевірки території , об’єктів громади щодо стану їх благоустрою і додержання юридичними та фізичними особами законодавства у сфері благоустрою;

– відвідувати підприємства, установи, організації , суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності з метою дотримання чинного законодавства у сфері благоустрою;

– відповідно до вимог чинного законодавства направляти повідомлення громадянам, посадовим особам підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності, для надання усних або письмових пояснень у зв’язку з порушенням ними вимог законодавства у сфері благоустрою території;

– здійснювати відповідно до чинного законодавства фото-, відеозйомки, звукозапис, як допоміжний засіб для запобігання порушень вимог законодавства у сфері благоустрою;

– здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриманням законодавства в сфері благоустрою. Надавати приписи щодо приведення об’єктів та елементів благоустрою громади до належного стану з визначенням строків проведення певних заходів;

– посадові особи Відділу, уповноважені виконавчим комітетом мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення законодавства у сфері благоустрою.

3.2. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадськими об’єднаннями та громадянами.

 Керівництво Відділом

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з

посади міським головою.

4.2. Начальник Відділу:

4.2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу.

4.2.2. Узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу.

4.2.3. Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами міської ради.

4.2.4. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері

діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.

4.2.5. Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів інших міських рад з питань обміну досвідом.

4.2.6. Бере участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету, нарадах міського голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Відділу.

4.2.7. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює їх роботу.

4.2.8. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.

4.2.9. Виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету міської ради, пов’язані з діяльністю Відділу.

 Заключні положення

 5.1. Виконком міської ради створює умови для ефективної праці фахівців Відділу, підвищення їх кваліфікації , забезпечує їх окремими приміщеннями, обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на Відділ завдань.

5.2. Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим Положенням, не допускаються.

5.3. Ліквідація або реорганізація Відділу проводиться згідно з чинним законодавством України.

 

Секретар міської ради                                                       І.Г.Матейчук