Додаток № 1

до рішення міської ради № 14-02/2015

від 24 грудня 2015 року із змінами і доповненнями згідно рішення міської ради № 3-4/2016 від 26 лютого 2016 року

 РЕГЛАМЕНТ МІСЬКОЇ РАДИ 

Регламент Сторожинецької міської ради (далі – міська рада) визначає порядок діяльності міської ради, її органів та посадових осіб щодо виконання повноважень, встановлених Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” та іншими законодавчими актами. Регламент затверджується не пізніш як на другій сесії міської ради та діє на весь термін її повноважень. Положення цього Регламенту є обов’язковими для виконання міською радою, її органами (у тому числі виконавчими органами) і їх посадовими особами, депутатами, депутатськими групами та фракціями, а також особами, які беруть участь у підготовці і роботі сесій міської ради та її органів.                        

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1.

 1. Цей Регламент міської ради (далі – Регламент) складається з розділів, глав, статей, частин статей, пунктів частин статей.
 2. Регламент встановлює порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання секретаря міської ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії, формування органів та апарату ради, процедури окремих видів діяльності ради, її органів, депутатів, депутатських фракцій та груп, посадових осіб, функцій і повноважень, визначених чинним законодавством України. Цей порядок має вищу юридичну силу щодо усіх інших рішень ради з цих питань, крім випадків, передбачених частинами 3 та 4 цієї статті.
 3. У разі якщо законами України встановлено спеціальну процедуру розгляду міською радою окремих питань, зазначені питання розглядаються за правилами, встановленими цими нормативними актами.
 4. У випадку, якщо положення цього Регламенту вступають у протиріччя з законодавством, що змінилося, такі положення втрачають силу і підлягають коригуванню на найближчому пленарному засіданні міської ради.
 5. Міська рада, у випадках необхідності розгляду питань, процедуру яких цим Регламентом не встановлено, або в інших невідкладних випадках може прийняти більшістю депутатів від загального складу ради рішення про особливу процедуру розгляду питання на пленарному засіданні міської ради.
 6. Зміни та доповнення до цього Регламенту можуть вноситися за ініціативою міського голови, депутатів міської ради, постійних комісій, депутатських фракцій та груп шляхом прийняття міською радою відповідного рішення, за яке проголосувало більше половини депутатів ради. 

Стаття 2.

Тлумачення положень Регламенту покладається на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, гуманітарних та правових питань яка може, у разі потреби, затребувати відповідні висновки юрисконсульта міської ради. 

Стаття 3.

 1. Міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста Сторожинець, здійснює від її імені та в її інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, Європейською Хартією місцевого самоврядування та іншими законодавчими актами,
 2. Міська рада є юридичною особою, що наділена цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем і відповідачем у суді, має печатки із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах державного казначейства України та в банківських установах, може мати всі інші притаманні юридичній особі ознаки.
 3. Матеріальною та фінансовою основою місцевого самоврядування у місті Сторожинець є рухоме і нерухоме майно, доходи міського бюджету, земля, природні ресурси, що є в комунальній власності територіальної громади міста.
 4. Міська рада здійснює право суб’єкта комунальної власності від імені та в інтересах територіальної громади міста. 

 Стаття 4.

 1. Міська рада складається з депутатів та міського голови, які обрані територіальною громадою міста на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
 2. Загальний склад міської ради – 26 депутатів.
 3. Міський голова має представницький мандат, на нього поширюються повноваження та гарантії депутата міської ради, передбачені Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”. 

Стаття 5.

 1. Діяльність міської ради ґрунтується на принципах, передбачених статтею 4 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
 2. Безперервність і ефективність діяльності міської ради забезпечується регулярним проведенням її сесій, засідань депутатських фракцій і груп, а також через роботу депутатів міської ради, міського голови, виконавчого комітету та інших виконавчих органів ради. 

Стаття 6.

 1. Пленарні засідання ради, засідання постійних та тимчасових комісій ради є відкритими і гласними, за винятками, встановленими Законами України, цим Регламентом і Положеннями про постійні та тимчасові комісії Сторожинецької міської ради. В них мають право брати участь з правом дорадчого голосу народні депутати України та депутати Чернівецької обласної ради, обрані від м. Сторожинець.
 2. На сесію можуть бути запрошені депутати інших рад області, представники державних органів, громадських організацій, профспілок, політичних партій. Запрошення здійснює міський голова.
 3. Список запрошених формується міським головою, секретарем міської ради за пропозиціями депутатів, постійних комісій, депутатських фракцій і груп, виконавчих органів ради і визначається, як правило, за три дні до засідання ради.
 4. Запрошені розміщуються на спеціально відведених для них місцях.
 5. Гласність роботи міської ради та її органів забезпечується шляхом висвітлення їх діяльності в засобах масової інформації, розміщення інформаційних матеріалів на офіційному веб-порталі міської ради мережі Internet, трансляції засідань в мережі Internet та по телебаченню, завчасного оприлюднення проектів рішень з метою їх громадського обговорення та внесення пропозицій.
 6. Проекти рішень, що розроблені відповідними розпорядниками інформації, згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду міською радою на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет і знаходяться там до прийняття щодо них рішень міською радою.
 7. Рішення міської ради, що мають нормативно-правовий характер, публікуються в офіційному друкованому органі ради та в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет.
 8. Міська рада забезпечує право засобів масової інформації (під терміном «засіб масової інформації», використаному у цьому Регламенті, розуміються матеріальні та інші носії інформації, органи та організації (юридичні особи), зареєстровані у встановленому законом порядку, які забезпечують публічне поширення друкованої та аудіовізуальної інформації) на висвітлення діяльності ради, присутність на її засіданнях чи засіданнях її органів, а також на ведення фото-, відео-, чи аудіозапису.
 9. З метою підвищення ефективності співпраці міської ради та її органів із засобами масової інформації, а також для оптимізації використання коштів, передбачених на підготовку документів для представників засобів масової інформації, міська рада може прийняти рішення про акредитацію засобів масової інформації. Відсутність акредитації не може бути підставою для обмеження прав представників засобів масової інформації на одержання інформації, безперешкодний доступ до органів влади або заходів, що ними проводяться, а також інших прав, передбачених чинним законодавством.
 10. Засіб масової інформації акредитується на весь період повноважень міської ради. Для акредитації засобів масової інформації подає заяву до міської ради з копією свідоцтва про його державну реєстрацію, засвідченою печаткою цього засобу. Секретар міської ради забезпечує акредитацію засобу масової інформації, готує необхідні документи, а також інформує засіб масової інформації про порядок та режим роботи міської ради.
 11. Представникам акредитованих засобів масової інформації секретарем міської ради не пізніше 10-и робочих днів до пленарного засідання ради надаються матеріали, які вносяться на її розгляд, за винятком тих, щодо нерозголошення чи ненадання яких прийнято у встановленому законами України порядку відповідне рішення. Підготовку матеріалів для акредитованих засобів масової інформації забезпечує загальний відділ міської ради.
 12. Секретар міської ради сприяє акредитованим представникам засобів масової інформації у здійсненні ними професійної діяльності, заздалегідь повідомляє їх про час проведення пленарних засідань, прес-конференцій та надає інформаційні матеріали, необхідні для ознайомлення громадськості з роботою міської ради.

 

Стаття 7. Депутатам надається можливість періодичних виступів з питань роботи ради та своєї діяльності в засобах масової інформації. Обсяг офіційних повідомлень визначається міською радою.

 

Стаття 8.

 1. За рішенням ради, яке приймається більшістю голосів депутатів від їх загальної кількості, можуть проводитися її закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.
 2. На закритому засіданні ради, за її рішенням, окрім депутатів, мають право бути особи, присутність яких визначена необхідністю розгляду відповідного питання.
 3. Наприкінці закритого засідання рада приймає рішення щодо публікації його матеріалів.

 

Стаття 9.

 1. Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради та її органів і посадових осіб, депутатів здійснюється апаратом міської ради відповідно до законів України.
 2. Міська рада передбачає видатки на здійснення заходів з організаційного, правового та іншого забезпечення діяльності ради, її органів, посадових осіб та депутатів.

 

Стаття 10.

Порядок вирішення на сесії питань, не передбачених цим Регламентом, або спірних питань, що виникають у ході роботи сесії, визначається радою в кожному окремому випадку.

 

Стаття 11.

 1. Робота ради ведеться державною мовою.
 2. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Про свій намір виступати іншою мовою промовець завчасно повідомляє головуючого на засіданні у заяві на виступ, якщо бажає, щоб було забезпечено переклад його виступу українською мовою.
 3. Апарат ради забезпечує переклад його виступу українською мовою.

 

Стаття 12.

 1. На будівлі міської ради встановлено Державний Прапор України.
 2. У разі проведення сесії міської ради в приміщенні іншої будівлі (крім будівлі ради), на цій будівлі також встановлюється Державний Прапор України.
 3. У сесійній залі міської ради встановлюються атрибути державної символіки України та міста Сторожинець.

 

Стаття 13.

Депутати розміщуються в сесійній залі відповідно до визначених місць за належністю до депутатських фракцій та груп. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами.

 

Стаття 14.

1.На запрошення ради чи постійної депутатської комісії на їх засіданнях можуть бути присутні посадові особи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста, інших форм власності, а також члени територіальної громади міста.

2.На вимогу міської ради, постійних чи тимчасових контрольних депутатських комісій, міського голови чи секретаря міської ради керівники, розташованих на території міста чи зареєстрованих в місті підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, а також посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані прибути на засідання міської ради чи її органів для надання інформації чи відповіді на запити депутатів з питань, віднесених до відання міської ради та її органів.

 1. Запрошення на пленарне засідання міської ради, оформлене належним чином апаратом ради, є єдиним документом, що надає право бути присутнім на пленарному засіданні міської ради особі, яка не є працівником виконавчих органів ради.

 

Розділ ІІ. ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Глава 1. Депутат міської ради

 

Стаття 15.

 1. Статус, повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами та цим Регламентом.
 2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади міста, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.
 3. На час сесій (пленарних засідань ради та засідань постійних комісій ради), засідань виконавчого комітету міської ради, нарад, які проводить міський голова, секретар міської ради, заступники міського голови, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок міського бюджету в установленому радою порядку. Підставою для звільнення в кожному випадку є документ установленого зразка за підписом секретаря міської ради.
 4. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано, виконувати рішення і доручення ради та її органів. Депутату забезпечується можливість активної участі у засіданнях ради та її органів.
 5. Контроль за відвідуванням депутатом пленарних засідань ради, засідань постійної комісії, членом якої він є, покладається на секретаря міської ради. Загальний відділ міської ради щорічно готує інформацію про відвідування депутатами пленарних засідань ради, засідань постійної комісії та подає її на розгляд ради.
 6. У разі неможливості прибути на пленарне засідання ради чи засідання постійної комісії депутат повідомляє про це міського голову чи секретаря міської ради, голову відповідної постійної комісії.
 7. Питання про відсутність депутатів без поважних або з невідомих причин на засіданнях ради, її органів з’ясовуються постійною комісією з питань регламенту, депутатської діяльності та етики. На вимогу комісії депутат зобов’язаний дати пояснення причин своєї відсутності. З цих питань комісія періодично інформує раду на її пленарному засіданні, у разі потреби вносить пропозиції щодо впливу на депутата.
 8. У разі пропуску депутатом упродовж року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів міська рада, за висновком постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики інформує про це виборців через засоби масової інформації, а також може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.
 9. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
 10. Депутати міської ради можуть бути відряджені за межі міста, у тому числі за кордон, на встановлений строк для участі в семінарах, конференціях, вивчення досвіду роботи місцевого самоврядування, у тому числі у складі делегацій, а також для здійснення іншої діяльності, пов’язаної з реалізацією повноважень міської ради та її органів.
 11. Депутатам міської ради можуть виплачуватися у встановленому порядку компенсації витрат на відрядження, які здійснюються за рахунок коштів міського бюджету.

 

Стаття 16.

 1. Для реалізації наданих чинним законодавством повноважень депутат міської ради має право на депутатське звернення, депутатський запит і депутатське запитання, право на невідкладний прийом Сторожинецьким міським головою, секретарем міської ради, посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території міста, з питань депутатської діяльності.
 2. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у Сторожинецькій міській раді, та робити виписки, копіювання цих документів.
 3. Депутатський запит може бути внесено депутатом або групою депутатів. Він підлягає включенню до порядку денного сесії міської ради, по ньому може проводитися обговорення і приймається рішення. Запити подаються, як правило, у письмовій формі до апарату ради напередодні сесії і реєструються відповідним його підрозділом або на пленарному засіданні ради.
 4. Текст запиту разом з рішенням міської ради надсилається до відповідного органу або посадової особи, яким його адресовано.
 5. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього раді і депутату ради. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раду та депутата міської ради, що вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту.
 6. Відповідь на депутатський запит на вимогу депутата може розглядатися на сесії міської ради. Депутат міської ради, який бажає отримати відповідь на сесії про виконання його депутатського запиту, має не пізніше, як за 10 днів до початку сесії письмово повідомити про це секретаря міської ради.
 7. Для розгляду відповіді на депутатський запит на пленарне засідання міської ради запрошуються посадові особи, до яких було звернуто запит. Вони, або уповноважені ними особи, оголошують на пленарному засіданні міської ради депутатський запит, що надійшов їм на розгляд, та дають відповідь на нього.
 8. Кожен депутат після оголошення відповіді на його запит має право виступити з реплікою і дати оцінку відповіді. Час на такий виступ не повинен перевищувати 5 хвилин.
 9. Відповідь на депутатський запит може бути обговорена, якщо на цьому наполягає автор запиту або не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів міської ради.
 10. За результатами розгляду депутатського запиту міська рада приймає відповідне рішення.
 11. Контроль за проходженням депутатського запиту та ходом виконання прийнятого по ньому рішення здійснює секретар міської ради, загальний відділ міської ради, а також депутат або група депутатів, які подали депутатський запит.

 

Стаття 17.

 1. Депутат має право брати участь у дебатах, вносити в усній чи письмовій формі пропозиції, зауваження і поправки по суті обговорюваних на засіданнях питань, пропозиції щодо персонального складу утворюваних радою органів, ставити запитання, давати довідки, а також користуватися іншими правами відповідно до Конституції України та законів України.
 2. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

 

Стаття 18.

 1. Не рідше одного разу на рік депутати інформують виборців про роботу міської ради та її органів, про виконання планів і програм соціально-економічного розвитку, інших міських програм, міського бюджету, рішень ради і доручень виборців.
 2. Не рідше одного разу на рік організовуються звіти депутатів про свою роботу перед виборцями. Рішення з питань організації звітів (зустрічей) депутатів з виборцями приймається на засіданні ради.
 3. Не пізніше, ніж за два тижні до строку обов’язкових звітів апарат міської ради забезпечує кожного депутата довідково-інформаційними матеріалами, а також за вимогою депутата – іншими необхідними матеріалами. Виконком ради та інші виконавчі органи ради сприяють депутатам в організації проведення звітів, надають їм необхідну допомогу.
 4. Звіт може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів громадян, органів самоорганізації населення (будинкові, вуличні, квартальні комітети, ради мікрорайонів).
 5. Інформація про участь депутатів у роботі ради та її органів за рішенням ради доводяться до відома територіальної громади міста через засоби масової інформації та за допомогою мережі Інтернет.

 

Стаття 19.

 1. Як представник інтересів територіальної громади міста депутат ради виконує свої обов’язки відповідно до статті 10 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».
 2. Прийом виборців депутат здійснює не рідше одного разу на місяць.
 3. Звернення, заяви, скарги та пропозиції, які надійшли від громадян, депутат розглядає у визначені законодавством терміни та вживає необхідних заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення, користуючись наданими законодавством правами.

 

Глава 2. Депутатські фракції і групи

 

Стаття 20.

 1. Відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» для спільної роботи щодо здійснення депутатських повноважень у виборчих округах депутати міської ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.
 2. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів міської ради, які виявили бажання увійти до її складу.
 3. Депутати міської ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.
 4. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноваження ради.

 

Стаття 21.

 1. Депутати міської ради на основі партійної приналежності можуть об’єднуватися у депутатські фракції. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати міської ради.
 2. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат може входити до складу лише однієї фракції.
 3. Депутатська фракція може бути утворена в будь-який час упродовж строку повноважень міської ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу.
 4. Депутатська фракція визначає осіб уповноважених представляти її в раді.
 5. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на пленарному засіданні ради на підставі протоколу зборів фракції та письмового повідомлення керівника фракції, підписаного членами фракції з зазначенням назви фракції, персонального складу, партійної приналежності депутатів фракції.

 

Стаття 22.

 1. Умовою реєстрації депутатської фракції (групи) є надходження до апарату ради рішення про утворення фракції (групи), з зазначенням її назви, мети та завдань, персонального складу, а також депутатів, які уповноважені її представляти. До рішення додаються заяви, підписані персонально депутатами в кількості не менше 3(трьох) осіб.
 2. На наступному, після реєстрації депутатської фракції (групи), пленарному засіданні ради головуючий інформує депутатів про сформування групи (фракції), її кількісний склад та уповноваженого представника.
 3. Про зміни у складі депутатської фракції (групи) її уповноважений представник повідомляє письмово головуючого на пленарному засіданні ради.

 

Стаття 23.

 1. Крім передбачених статтею 28 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», депутатські фракції (групи) мають право:

1) вносити пропозиції щодо розгляду питань на пленарному засіданні сесії ради, а також щодо включення питань до порядку денного сесії після його затвердження відповідно до статей 39, 40, 57 цього Регламенту;

2) брати перерву в роботі засідань сесії для нарад і консультацій один раз із кожного питання порядку денного;

3) ініціювати скликання постійних депутатських комісій та погоджувальної ради;

4) користуватися усіма необхідними у своїй роботі та роботі сесії матеріалами, що згідно з чинним законодавством мають відкритий публічний характер або підлягають обов’язковому наданню депутатам;

5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

 1. На вимогу фракції (групи) апарат ради розповсюджує матеріали, підготовлені фракцією (групою) як проект офіційного документа сесії ради, якщо вони внесені на розгляд сесії у встановленому цим Регламентом порядку.
 2. Міська рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських фракцій і груп, організованому забезпеченню їх поточної роботи, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

 

Стаття 24.

 1. Діяльність депутатської фракції (групи) припиняється у разі вибуття з неї окремих депутатів, якщо в її складі залишається менше 5 депутатів, у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, відповідного рішення, а також після закінчення строку повноважень ради даного скликання. Оголошення про припинення діяльності депутатської фракції (групи) здійснюється головуючим на пленарному засіданні ради на черговій сесії ради.

 

 

 

Глава 3. Депутатські комісії

Стаття 25.

 1. Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, не пізніше як на другій сесії рада утворює постійні комісії, визначає їх кількісний склад, обирає голів та персональний склад цих комісій, затверджує положення про постійні комісії.
 2. Пропозиції щодо голів постійних комісій та персонального складу комісій вносить на розгляд сесії міський голова. За вимогою не менше як половини депутатів, присутніх на пленарному засіданні, може проводитися обговорення кандидатур голів комісій. Для цього відводиться час до 10 хвилин на кожну кандидатуру.
 3. Рішення про обрання голів та членів постійних комісій приймається шляхом відкритого поіменного голосування більшістю голосів від загальної кількості депутатів. Голосування проводиться списком або, за рішенням міської ради, окремо щодо кандидатур голів комісій та персонального складу комісій.
 4. Упродовж строку своїх повноважень міська рада може утворювати нові постійні, тимчасові контрольні та інші комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені, вносити зміни до складу комісій.
 5. Голова постійної комісії може бути відкликаний міською радою. Пропозиції про відкликання голови комісії вносяться міським головою, за рішенням відповідної постійної комісії або не менш як 1/3 депутатів від загального складу ради, а також особисто головою комісії, згідно з його письмовою заявою.

 

Стаття 26.

 1. Повноваження постійних та тимчасових контрольних комісій міської ради визначаються Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
 2. Функціональна спрямованість і порядок організації роботи депутатських комісій визначається відповідними положеннями, які затверджуються міською радою.

 

Глава 4. Погоджувальна рада

 

Стаття 27.

 1. Для попереднього розгляду організаційних, соціально-значущих та резонансних питань роботи міської ради, подолання розбіжностей і вирішення питань, що виникають у діяльності ради та міського голови, а також з метою забезпечення координації дій депутатського корпусу утворюється консультативно-дорадчий орган – погоджувальна рада.
 2. До складу погоджувальної ради входять міський голова, секретар міської ради, керівники депутатських фракцій і груп та голови постійних депутатських комісій. У разі відсутності керівника депутатської фракції (групи) чи голови комісії за їх дорученням у засіданні погоджувальної ради бере участь відповідно заступник керівника депутатської фракції (групи) або уповноважений представник від фракції за її рішенням, заступник голови постійної комісії.
 3. Погоджувальна рада проводить свою роботу у формі засідань. Засідання погоджувальної ради є правоможним за умови присутності на ньому більше половини її складу.
 4. Засідання погоджувальної ради скликаються міським головою, а в разі його відсутності – секретарем ради або за ініціативою представників двох чи більше депутатських фракцій.
 5. Головує на засіданнях погоджувальної ради міський голова, а в разі його відсутності – секретар міської ради.
 6. Робота погоджувальної ради здійснюється гласно, її засідання є відкритими, за винятком випадків прийняття рішення про проведення закритого засідання.
 7. У засіданнях погоджувальної ради можуть брати участь автори проектів рішень міської ради.
 8. На кожному засіданні погоджувальної ради ведеться протокол.
 9. Пропозиції погоджувальної ради ухвалюються 2/3 голосів присутніх на засіданні членів погоджувальної ради.
 10. Погоджувальна рада:

1) в разі потреби розглядає та вносить пропозиції щодо проекту порядку денного сесії; 

2) обговорює, за потреби, проект плану роботи міської ради перед внесенням його на затвердження;

3) розглядає інші пропозиції з організації роботи ради, що не врегульовані цим Регламентом.

 

Розділ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 28.

 Міська рада організовує свою роботу шляхом розгляду і вирішення питань, що відносяться до її компетенції, безпосередньо на пленарних засіданнях міської ради або через постійні комісії (тимчасові контрольні та інші створені міською радою комісії), виконавчий комітет міської ради, відділи, управління та інші виконавчі органи міської ради в межах їх компетенції, встановленої чинним законодавством України, регламентами та положеннями, які затверджуються радою.

 

Глава 5. Планування роботи ради

 

Стаття 29.

 1. Міська рада здійснює свою діяльність на основі річного планування, з урахуванням статті 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 2. План роботи на календарний рік розробляється відділом організаційної роботи та контролю міської ради на основі пропозицій міського голови, секретаря ради, постійних комісій, депутатських фракцій та груп, депутатів та виконавчих органів ради і затверджується радою на пленарному засіданні.
 3. План роботи міської ради складається з таких розділів:

1) питання для розгляду на пленарних засіданнях міської ради;

2) питання для розгляду постійними комісіями, у тому числі на спільних засіданнях комісій міської ради з аналогічними комісіями рад;

3) заходи щодо вивчення депутатами чинного законодавства, досвіду роботи місцевого самоврядування;

4) інші заходи, питання, пов’язані із практичною реалізацією повноважень і обов’язків депутатів.

 1. План містить заходи з основних напрямків діяльності міської ради, терміни з їх підготовки та реалізації, визначає конкретних осіб, відповідальних за виконання планових завдань.
 2. Перед внесенням на затвердження план роботи міської ради обговорюється на засіданнях постійних комісій.
 3. Загальний контроль за виконанням плану роботи ради покладається на секретаря ради.
 4. Рада щорічно заслуховує звіт про виконання плану роботи ради.

 

Стаття 30.

Планування діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється виконавчим комітетом ради шляхом затвердження плану не пізніше 15 грудня поточного року.

 

Стаття 31.

Планування роботи постійних комісій, виконавчих органів міської ради здійснюється відповідно до річного плану роботи міської ради.

 

Глава 6. Загальний порядок роботи ради

 

Стаття 32.

 1. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія міської ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради, що проводяться у період між пленарними засіданнями.
 2. Постійна комісія може проводити своє засідання одночасно з пленарними засіданнями ради у тому разі, коли є доручення ради невідкладно підготувати проект рішення, якщо в цей час пленарне засідання не пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням посадових осіб.
 3. Пленарні засідання ради проводяться, як правило, в сесійній залі міської ради.
 4. В разі потреби пленарне засідання за ініціативою міського голови, постійних комісій та за рекомендацією погоджувальної ради може бути скликане в іншому приміщенні (виїзна сесія).

 

Стаття 33. Напередодні пленарного засідання ради проводиться день депутата. У ході його проведення розглядаються тематичні питання, перелік яких формується загальним відділом  міської ради на підставі плану роботи ради, питання порядку денного пленарного засідання ради, а також можуть заслуховуватися інформації виконавчих органів ради та/або її посадових осіб щодо окремих зауважень, пропозицій або доручень, висловлених (наданих) депутатами під час розгляду постійними комісіями ради проектів рішень.

 

Стаття 34.

 1. Перед початком кожного пленарного засідання ради загальний відділ міської ради видає депутатам папки з порядком денним та проектами рішень, а також проводить попередню поіменну реєстрацію депутатів.

 

Стаття 35.

 1. Зауваження та пропозиції, висловлені депутатами на засіданні ради при обговоренні питань порядку денного засідання ради, узагальнюються секретарем міської ради та за дорученням міського голови спрямовуються для розгляду відповідним виконавчим органам (посадовим особам).
 2. Безпосередні виконавці зобов’язані розробити відповідні заходи із зазначенням термінів їх виконання щодо реалізації висловлених депутатами зауважень і пропозицій та подати відповідну інформацію у визначений термін.
 3. Інформація про хід виконання зауважень та пропозицій депутатів міської ради заслуховується радою з прийняттям відповідного рішення.

 

Глава 7. Порядок скликання та підготовки чергової сесії

 

Стаття 36.

 1. Чергові сесії міської ради скликаються за розпорядженням міського голови в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць.
 2. Сесія скликається невідкладно, не пізніше наступного дня після одержання подання, для інформування депутатів про обставини, передбачені статтею 31 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

 

Стаття 37.

 1. У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається секретарем міської ради у випадках:

1) якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозиціями не менш як 1/3 депутатів від загального складу міської ради, фракціями, які налічують не менш як 1/3 депутатів від загального складу міської ради, чи виконавчого комітету міської ради.

 1. Мотивованою вважається така відмова міського голови від скликання сесії ради, яка оформлена у вигляді розпорядження з викладенням причин відмови та доведена до відома депутатів шляхом оприлюднення цього розпорядження у друкованих засобах масової інформації та/або на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет.
 2. Неможливістю міського голови скликати сесію вважається:

1) перебування його на лікарняному;

2) перебування його у відпустці;

3) перебування у відрядженні;

4) якщо голова іншим чином обмежений у своїх повноваженнях.

 1. Пропозиція 1/3 депутатів має бути засвідчена їх підписами, а пропозиція виконавчого комітету ради – ухваленим ним рішенням, або підписами більше половини його членів.

 

Стаття 38.

 1. У разі, якщо міський голова або секретар ради згідно зі статтями 38 і 39 цього Регламенту у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у статті 39 Регламенту, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як 1/3 її складу, або постійною комісією ради, а також фракціями за поданням їх керівників (не менш 1/3 депутатів від загального складу ради).
 2. У цьому випадку рішення про скликання сесії, підписане не менш як 1/3 депутатів, оприлюднюються з дотриманням вимог статті 41 цього Регламенту.

 

Стаття 39.

 1. Рішення про скликання сесії міської ради відповідно до частини 1 статті 38, частин 1-2 статті 39 та статті 40 цього Регламенту доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 календарних днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії ради.
 2. Інформація про місце і час проведення засідань ради повідомляється в у друкованих засобах масової інформації та/або на офіційному веб-поталі міської ради.

 

Стаття 40.

 1. Рада правоможна розглядати і вирішувати на сесіях всі питання, віднесені до її відання законодавством України.
 2. Пропозиції щодо питань на розгляд пленарного засідання ради можуть вноситися міським головою, секретарем ради, постійними комісіями, депутатами, депутатськими групами та фракціями, виконавчим комітетом та іншими виконавчими органами ради, загальними зборами громадян, органами самоорганізації населення в порядку місцевої ініціативи.
 3. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та цього Регламенту.
 4. Всі питання для розгляду на сесії, пропозиції щодо їх заміни чи уточнення формулювання в період до сесії подаються міському голові або секретареві ради за 20 робочих днів до пленарного засідання ради.
 5. До порядку денного вносяться лише ті питання, з яких є підготовлений проект рішення, а в разі необхідності довідка-обґрунтування, в якій вказується потреба і мета прийняття рішення, прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення.
 6. Не допускається внесення на сесію додаткових питань, які не розглянуті постійними комісіями ради.
 7. Як виняток, до порядку денного сесії при його затвердженні можуть бути внесені окремі питання, які вимагають негайного розгляду.

 

 Стаття 41.

До проекту порядку денного чергової сесії регулярно включаються звіти органів, посадових осіб, які рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує, міського голови, його заступників, керівників  інших виконавчих органів ради про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, інших цільових програм, бюджету, рішень ради із зазначених питань.

 

 

 

 

 

Глава 8. Порядок проведення першої сесії новообраної міської ради

 

Стаття 42.

Першу сесію новообраної міської ради скликає міська територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Стаття 43.

 1. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова міської територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови.
 2. Міською радою приймається рішення про взяття до відома інформації голови міської територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів та визнання їх повноважень, а також про підсумки виборів міського голови і визнання повноважень новообраного міського голови.
 3. Голова міської територіальної виборчої комісії приводить до Присяги міського голову. Міський голова складає Присягу такого змісту: «Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки». Міський голова підписує текст Присяги, який додається до протоколу пленарного засідання ради.
 4. З моменту визнання повноважень депутатів міської ради нового скликання та новообраного міського голови, відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», складення ним Присяги відповідно до статті 11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний міський голова.
 5. У разі, якщо на час проведення першої сесії міський голова не обраний, про що на сесії інформує голова територіальної виборчої комісії, міська рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох-п’яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарному засіданні міської ради до обрання секретаря ради. З моменту обрання секретаря міської ради та приведення його до Присяги, він головує на пленарних засіданнях ради.

 

Стаття 44.

 1. Для підготовки пропозицій щодо подальшої роботи першої сесії оголошується перерва в її роботі на певний період, але не більше ніж на 10 днів, визначений депутатами шляхом відкритого поіменного голосування більшістю голосів від загального складу ради.
 2. Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії ради та питань, які передбачається внести на її розгляд, формування органів ради тощо за рішенням депутатів, прийнятим відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів від присутніх на пленарному засіданні, може створюватися робоча група з числа новообраних депутатів.

 

Стаття 45.

 1. На першій сесії новообраної міської ради розглядаються питання щодо утворення постійних комісій ради, обрання їх голів та затвердження персонального складу, створення робочої групи з підготовки проектів Регламенту міської ради та Положення про постійні комісії міської ради.
 2. В разі, якщо секретаря ради не обрано на першій сесії міської ради, робочу групу з підготовки проектів Регламенту міської ради та Положення про постійні комісії міської ради очолює голова постійної комісії ради з питань питань регламенту, депутатської діяльності, етики, гуманітарних та правових питань.

 

Стаття 46.

У разі реєстрації у встановленому цим Регламентом порядку в апараті міської ради депутатських фракцій і груп, міський голова на другому пленарному засіданні першої сесії інформує депутатів про сформовані фракції (групи), їх кількісний склад та уповноважених представників.

 

Глава 9. Особливості підготовки і проведення позачергової сесії ради

 

Стаття 47.

 1. Позачергові сесії ради скликаються за ініціативою міського голови, не менше як 1/3 депутатів від загального складу міської ради та виконавчого комітету міської ради в порядку, визначеному цим Регламентом.
 2. Вмотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради, підписані ініціаторами, подаються міському голові з зазначенням питань і з проектами документів, розгляд яких пропонується. При цьому підпис депутата не може бути відкликано. В цьому випадку міський голова видає розпорядження про скликання позачергової сесії.
 3. Позачергова сесія скликається не пізніш як у двотижневий термін після дня реєстрації пропозиції щодо її скликання. Рішення про скликання позачергової сесії ради публікується в газеті та/або розміщується на офіційному веб-порталі ради в мережі Інтернет, а також доводиться до відома депутатів не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до відкриття сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.
 4. Якщо у міського голови є обґрунтовані заперечення щодо необхідності скликання позачергової сесії або за відсутності можливості її скликання в термін, встановлений частиною 3 цієї статті, міський голова в триденний термін з дня реєстрації пропозиції щодо її скликання письмово повідомляє ініціаторів скликання про прийняте ним рішення щодо прийнятної дати проведення сесії.
 5. У разі незгоди з рішенням міського голови, позачергова сесія міської ради скликається за правилами статей 39 – 40 цього Регламенту з повідомленням про це міського голови.
 6. Матеріали позачергової сесії ради можуть видаватися депутатам секретарем міської ради за день або в день засідання ради.
 7. Позачерговій сесії ради присвоюється черговий порядковий номер, а нумерація прийнятих на позачерговій сесії рішень – наскрізна.

 

Глава 10. Порядок проведення пленарного засідання ради

 

 Стаття 48.

У період проведення пленарного засідання в сесійній залі міської ради депутати займають місця, визначені для них.

 

Стаття 49.

 1. Пленарне засідання ради відкриває і веде міський голова, а в разі його відсутності, – секретар ради.
 2. У випадках, передбачених статтею 39 цього Регламенту, пленарне засідання ради відкриває і веде секретар ради.
 3. У випадку, передбаченому статтею 40 цього Регламенту, пленарне засідання ради відкриває за дорученням групи депутатів чи фракції, з ініціативи яких скликана сесія, один з депутатів, що входить до їх складу, а веде за рішенням ради один з депутатів ради.
 4. Особа, яка веде пленарне засідання, є головуючим.
 5. До президії пленарного засідання ради входить міський голова та секретар ради. Головуючий на пленарному засіданні може за згодою депутатів ради запрошувати до президії керівників області, району, центральних органів державної влади та почесних гостей, які беруть участь у пленарному засіданні.

 

Стаття 50.

 1. Пленарне засідання ради є правоможним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу міської ради.
 2. Засідання ради починається у визначений час. Якщо до визначеного часу відкриття засідання у сесійній залі присутні депутати в кількості, яка не забезпечує правоможність засідання ради, то головуючий оголошує засідання таким, що не відбулося, і його проведення переноситься на інший час та/або дату.

 

Стаття 51. У ході проведення пленарного засідання ради, у разі потреби, може проводитися перереєстрація депутатів лічильною комісією шляхом підрахунку піднятих депутатських посвідчень.

 

Стаття 52.

 1. Пленарні засідання ради, як правило, розпочинаються о 14.00 годині і закінчуються не пізніш як о 17 годині і не більше двох робочих днів, з перервами, передбаченими статтею 58 цього Регламенту. Рада може встановити й інший час та тривалість засідань і перерв.
 2. Сесія ради може проводитися упродовж двох або більше пленарних засідань. Порядок денний кожного пленарного засідання затверджується окремо.
 3. На початку пленарних засідань ради надається 10-15 хвилин для заяв та повідомлень депутатів.

 

Стаття 53.

 1. Після відкриття пленарного засідання для ведення протоколу пленарного засідання ради, здійснення організаційно-технічних заходів та виконання доручень головуючого відкритим поіменним голосуванням обирається секретар засідання.
 2. Секретар реєструє депутатські запити, запитання, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали, які надійшли від депутатів та запрошених на засідання ради, як офіційні документи; організовує запис бажаючих виступити.
 3. Під час роботи пленарного засідання та після його завершення секретар подає міському голові матеріали, що надійшли в ході засідання.
 4. Головуючий надає можливість секретарю проінформувати депутатів про свою роботу.

 

Стаття 54.

 1. Проект порядку денного пленарного засідання, сформований відповідно до встановлених вимог, приймається за основу, обговорюється і затверджується в цілому радою більшістю голосів депутатів від їх загальної кількості. У разі неприйняття порядку денного в цілому, головуючий проводить голосування з кожного питання окремо, а потім в цілому.
 2. Рішення про включення питання до ще не затвердженого в цілому порядку денного пленарного засідання приймається не менше 1/2 депутатів від кількості присутніх на засіданні. Якщо за наслідками голосування питання до порядку денного пленарного засідання не включено, то воно вважається відхиленим. Рішення про виключення питання із вже затвердженого в цілому порядку денного приймається більшістю депутатів від загального складу ради.
 3. Рішення про розгляд питань, затвердженого в цілому порядку денного, в іншій послідовності чи мотивоване рішення про відкладення їх розгляду на наступну чергову сесію, приймається більшістю голосів депутатів від їх загальної кількості.

 

Стаття 55.

 1. Пропозиції щодо внесення додаткових питань до порядку денного пленарного засідання після його затвердження вносяться на голосування ради на письмову вимогу не менш як 1/3 депутатів від загального складу (окрім депутатського запиту), а також постійними комісіями, депутатськими фракціями (групами) за поданням їх керівників.
 2. При внесенні додаткового питання обов’язково подається коротке письмове обґрунтування щодо необхідності його розгляду на пленарному засіданні і відповідний проект рішення.
 3. Додаткові питання розглядаються відповідною профільною постійною комісією ради у перерві пленарного засідання ради.

 

 

Стаття 56.

 1. Обговорення питання на засіданні міської ради, як правило, включає:

1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповіді, в разі необхідності, запитання співдоповідачам і відповіді на них;

3) виступи, в разі необхідності, уповноважених представників фракцій і груп (по одному від фракції чи групи);

4) виступи депутатів з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки;

5) виступ ініціатора внесення питання до порядку денного;

6) внесення депутатами пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення;

7) заключне слово співдоповідачів і доповідача;

8) уточнення і оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговореного питання і будуть ставитися на голосування.

 

Стаття 57.

 1. Деякі питання порядку денного можуть за рішенням ради розглядатися за скороченою процедурою, яка включає:

1) виступи ініціаторів з внесенням і обговоренням пропозицій;

2) виступи двох депутатів на підтримку і двох проти;

3) уточнення, при необхідності, та оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли та будуть ставитися на голосування.

 

Стаття 58.

 1. Час для розгляду питань визначається при затвердженні порядку денного пленарного засідання. Тривалість часу для доповідей, як правило, становить до 15 хвилин, для співдоповідей – до 7 хвилин. Виступаючим з питань порядку денного надається до 5 хвилин, для заяв, реплік, в тому числі з мотивів голосування, довідок, внесення запитів, пропозицій – до 3 хвилин.
 2. Через кожних півтори години роботи сесії оголошується перерва на 15 хвилин. Через три години роботи – перерва тривалістю 1 година.
 3. У разі потреби в ході пленарного засідання за пропозицією міського голови, секретаря міської ради, постійної комісії, депутатської групи чи фракції може бути оголошено перерву тривалістю до 10 хвилин. Така перерва може бути оголошена лише раз з одного і того ж питання порядку денного.
 4. Питання “Різне” розглядається останнім в порядку денного кожної сесії (кожного пленарного засідання), якщо інше не визначено рішенням ради. Рішення з питань “Різне” не приймаються, при необхідності приймається протокольне рішення. Протокольне рішення – це рішення міської ради, яке приймається з голосу (без попередньої підготовки у письмовому вигляді), і заноситься до протоколу пленарного засідання та у вигляді витягу з протоколу надсилається виконавцям за підписом головуючого на пленарному засіданні.

 

Стаття59.

 1. Для кожного питання, як правило, міська рада визначає час його обговорення. Після закінчення визначеного часу обговорення припиняється. Воно може бути продовженим за згодою депутатів, але не більше ніж на половину відведеного Регламентом часу.
 2. Міська рада може прийняти рішення без його попереднього обговорення лише у випадку відсутності пропозицій та зауважень щодо тексту проекту рішення та за згодою депутатів.
 3. У випадках, коли доповідь, співдоповідь і інформації роздані депутатам, їх тексти на засіданні можуть не оголошуватися.

 

Стаття 60.

 1. Запис на виступи проводиться секретаріатом на підставі письмових заявок депутатів після оголошення питань, які обговорюються. У цьому випадку секретаріат фіксує час надходження заявки.
 2. Виступи з процедури та мотивів голосування проводяться без попереднього запису до прийняття рішень шляхом піднесення руки. Головуючий надає депутатам слово для виступу з цих питань перед кожним голосуванням у порядку черговості.
 3. З кожного питання порядку денного слово для виступу депутату надається один раз. Повторний виступ допускається при зверненні ради до нових матеріалів або обставин, раніше не відомих виступаючому, у порядку черговості.
 4. Депутат може передати право свого виступу іншому депутату. Доповідач і співдоповідач мають право на заключне слово.
 5. Виступи здійснюються від мікрофону з робочого місця депутата або, за його бажанням, з трибуни.
 6. Міський голова та секретар міської ради можуть отримати слово поза чергою тривалістю до 5 хвилин.
 7. Питання до доповідача задаються в усній формі і відповіді на них даються в порядку надходження.

 

Стаття 61.

 1. Головуючий на засіданні міської ради:

1) відкриває і закриває пленарні засідання;

2) повідомляє депутатам про осіб, запрошених на пленарне засідання;

3) вносить на обговорення пленарного засідання ради і голосування проект порядку денного, питання затвердженого порядку денного;

4) керує засіданнями міської ради, стежить за дотриманням Регламенту;

5) оголошує за даними секретаріату список осіб, які записалися на виступ, і черговість їх виступів;

6) надає слово для доповідей, співдоповідей, виступів в порядку черговості або в іншому, встановленому радою, порядку;

7) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

8) забезпечує гарантовану можливість для виступу з кожного обговорюваного питання представників кожної фракції та групи, а також виступ депутатів з мотивів голосування;

9) проводить голосування з питань, що потребують прийняття рішень радою, ставить на голосування проекти рішень ради, керує роботою секретаріату та, у визначених Регламентом випадках, лічильної комісії, оголошує результати голосування;

10) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

11) оголошує документи, що надійшли на адресу сесії, робить офіційні повідомлення;

12) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

13) оголошує або надає слово для оголошення депутатських запитів, заяв та довідок, а також зауважень щодо порядку ведення пленарного засідання;

14) підписує протокол пленарного засідання та рішення ради;

15) здійснює інші повноваження, визначені законодавством та цим Регламентом.

 1. Головуючий зобов’язаний поставити на голосування кожну пропозицію з обговорюваного питання порядку денного, порядку ведення пленарного засідання, процедурних питань, якщо на цьому наполягає депутат. Якщо депутат, який записався на виступ, наполягає на своєму виступі, йому надається слово.
 2. З процедурних питань, тобто питань, що стосуються порядку організації пленарного засідання ради і не потребують обговорення, головуючий надає слово поза чергою.
 3. Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право:

1) в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими;

2) зробити виступаючому попередження у випадках, коли той порушує норми депутатської етики, прийнятий часовий регламент виступу та позбавляти слова, якщо виступаючий не реагує на попередження;

3) давати короткі роз’яснення з приводу своїх дій і відповіді на запитання, поставлені до нього у виступах депутатів, та виправляти фактичні помилки, допущені у виступах.

 1. Головуючий не має права коментувати або переривати виступ, якщо промовець не порушує встановлені цим Регламентом правила.
 2. Головуючий має право брати участь в обговоренні питань на загальних засадах. На час свого виступу він доручає виконання обов’язків головуючого іншому члену президії.
 3. За необхідності, головуючий має право організувати консультації або збирати погоджувальну раду з метою подолання розбіжностей і вирішення питань, що виникають у ході пленарного засідання.
 4. Головуючий на сесії має право в будь-який час надати слово для виступу голові постійної комісії, а також уповноваженому представнику депутатської фракції чи групи, якщо їх уповноважила відповідна комісія, депутатська фракція чи група виступити від її імені, що засвідчується документально.

 

Стаття 62.

Запрошені і працівники апарату міської ради виступають на пленарному засіданні з обговорюваних питань на вимогу чи за згодою депутатів.

 

Стаття 63.

Обговорення питань порядку денного припиняється за рішенням, що приймається більшістю присутніх депутатів.

 

Стаття 64.

 1. Пленарне засідання завершує роботу, коли вичерпаний порядок денний.
 2. У разі потреби рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів, а також про оголошення перерви в пленарному засіданні для опрацювання документів, проведення засідань комісій, депутатських фракцій і груп, запрошення посадових осіб тощо.

 

Стаття 65.

 1. Ведення протоколу та звуковий запис засідань ради на магнітні носії забезпечує та контролює секретар міської ради.
 2. Депутати мають право ознайомитися з протоколом чи звуковим записом пленарного засідання. В разі необхідності паперовий або електронний варіант витягу із протоколу чи звукового запису надається на письмову вимогу депутатам міської ради спеціалістами загального відділу з дозволу міського голови або секретаря ради.

 

Стаття 66.

Після пленарного засідання звернення громадян, юридичних осіб, депутатські та інші звернення, які надійшли під час проведення сесії, за резолюцією секретаря ради передаються для їх реєстрації та подальшого направлення виконавцям, вказаним у резолюції. Копії зазначених звернень долучаються до протоколу засідання ради, а також надаються  загальному відділу міської ради для організації контролю за виконанням даних щодо них доручень.

 

Розділ ІV. АКТИ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ВИМОГИ ДО НИХ

 

Стаття 67.

 1. Рада в межах своїх повноважень, визначених законодавством, приймає нормативні та інші акти у формі рішень.
 2. Постійні комісії ради готують та приймають висновки і рекомендації.
 3. Тимчасові контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд міської ради.
 4. Інші акти ради (положення, статути, регламенти, заяви тощо) затверджуються (схвалюються) рішенням ради.

 

Глава 11. Порядок підготовки проектів рішень

 

Стаття 68.

 1. Рішення міської ради є офіційними документами.
 2. Проект рішення на розгляд ради може вноситися міським головою, секретарем міської ради, постійними комісіями ради, депутатами, депутатськими групами та фракціями, виконавчим комітетом ради та іншими виконавчими органами ради.
 3. Безпосередніми виконавцями проектів рішень можуть бути суб’єкти нормотворчої ініціативи, визначені частиною другою цієї статті або уповноважені ними особи.

 

Стаття 69.

 1. Проект рішення, який вноситься від імені міського голови, візується міським головою.
 2. Проект рішення, який вноситься від імені виконавчого комітету міської ради, включається до порядку денного сесії за наявності рішення виконавчого комітету з цього питання.
 3. До проекту рішення, що вноситься постійною комісією, в обов’язковому порядку додається витяг з протоколу засідання постійної комісії з цього питання за підписом голови постійної комісії.
 4. До матеріалів проекту рішення ради, яким вносяться зміни та доповнення до чинного рішення ради, додається в обов’язковому порядку копія цього рішення.
 5. Якщо у зв’язку з прийняттям рішення, вносяться зміни до інших нормативних актів, у тексті рішення вказуються ці зміни та доповнення, а також визначається перелік нормативних актів, що втратили чинність у зв’язку з прийняттям нового акта.

 

Стаття 70.

 1. Проект рішення повинен містити:

1) вказівку на те, що документ є проектом;

2) назву документа;

3) преамбулу (мотивувальну частину) з посиланнями на відповідні норми законодавчих чи інших нормативних актів та на звернення або інші документи, які стали підставою для прийняття рішення, а також із зазначенням мети прийняття запропонованого проекту рішення;

4) резолютативну частину, що містить конкретні заходи, викладені у вигляді пунктів (підпунктів);

5) порядок набрання чинності рішення та розміщення його на офіційному веб-порталі ради;

6) орган чи посадову особу, на яких покладається організація виконання рішення;

7) постійну комісію ради, на яку покладається контроль за виконанням рішення;

8) термін інформування про хід виконання рішення (в разі необхідності);

9) вказівку на те, ким вноситься проект, інформацію про виконавців;

10) перелік осіб, якими погоджено проект рішення;

11) перелік органів та посадових осіб, яким має бути надіслане рішення після його прийняття.

 1. Оформлення проектів рішень повинно відповідати вимогам Інструкції з діловодства у Сторожинецькій міській раді та її виконавчих органах, затвердженій відповідним розпорядженням міського голови.
 2. До проекту рішення в обов’язковому порядку додаються первинні документи, як підстава для підготовки проекту рішення.

 

Стаття 71.

 1. Персональну відповідальність за підготовку проектів рішень та формування первинних документів до них несуть суб’єкти нормотворчої ініціативи, визначені частиною другою статті 68 цього Регламенту або уповноважені ними особи.
 2. Загальний контроль за підготовкою проектів рішень на розгляд ради, обговоренням їх на засіданнях постійних комісій ради та доопрацюванням, організацією доведення рішень до виконавців, опублікуванням у друкованих засобах масової інформації, розміщенням їх на офіційному веб-порталі ради, належним станом ведення діловодства та обліку покладається на секретаря міської ради.
 3. Організаційні заходи з цих питань, в межах визначених повноважень, здійснюють загальний відділ, секретар міської ради.

 

Стаття 72.

 1. Безпосередні виконавці рішень зобов’язані погоджувати (візувати) проекти рішень з додатками до них з усіма посадовими особами, визначеними цим Регламентом. Проекти рішень виконавчого комітету ради також підлягають погодженню головою відповідної постійної комісії ради, до функціональної спрямованості якої належить питання, що вноситься на розгляд.
 2. Всі проекти рішень ради підлягають обов’язковому погодженню (з проставленням підпису та дати) секретарем ради, заступниками міського голови, з якого запропоновано проект рішення, головами постійних комісій, юрисконсультом міської ради.
 3. Питання, пов’язані з виконанням міського бюджету, соціально-економічним розвитком міста, використанням коштів в обов’язковому порядку погоджується з головним бухгалтером міської ради.
 4. За наявності розбіжностей з проектом рішення або окремої думки, особа, яка погоджує (візує) проект рішення зобов’язана вказати про це на листі погодження та/або надати відповідне письмове обґрунтування.
 5. Відмова від погодження проекту рішення не допускається.

 

Стаття 73.

 1. Погоджені проекти рішень ради з усіма визначеними особами подаються:

1) загальному  відділу міської ради для проведення документальної експертизи (наявності в повному обсязі та відповідності первинних документів змісту тексту проекту рішення, як нормативного акта індивідуальної дії);

2) юристконсульту міської ради для проведення юридичної експертизи в порядку, визначеному цим Регламентом.

 1. Проект рішення, який пройшов відповідні експертизи та погоджений всіма, визначеними цим Регламентом посадовими особами, погоджується секретарем ради.
 2. Погоджені (завізовані) проекти рішень подаються за 25 робочих днів до сесії:

1) в друкованому та електронному вигляді – до секретаря міської ради;

2) в електронному вигляді – до загального відділу (для розміщення на офіційному веб-порталі ради).

 1. Відповідальність за відповідність тексту проекту рішення його електронній версії несе виконавець рішення.

 

Стаття 74.

 1. Проекти рішень ради про міський бюджет на відповідний бюджетний рік та затвердження звітів про його виконання готуються в порядку, визначеному цим Регламентом, крім термінів подання погоджених проектів рішень.
 2. Термін подання таких проектів рішень, в разі необхідності, може бути скорочений за погодженням із міським головою або секретарем ради, з урахуванням вимог, в частині строків прийняття рішення про міський бюджет, визначених Бюджетним кодексом України.

 

Стаття 75.

 1. Кінцевим терміном прийому документів для підготовки проектів рішень чергової сесії ради з питань містобудування та землеустрою вважається останній день попереднього місяця.
 2. Внесення доповнень до вже сформованих проектів рішень може бути лише за резолюцією міського голови або секретаря ради.
 3. Доповнення до проекту рішення готуються та погоджуються в порядку, визначеному для самого рішення.

 

Стаття 76.

 1. Проекти рішень з питань, що вносяться на розгляд сесії роздаються депутатам не пізніше як за 7 календарних днів до початку її роботи та не пізніше 2-х календарних днів до засідання постійної комісії.
 2. Проекти рішень попередньо розглядаються постійними комісіями, виконавчим комітетом ради та депутатами на Дні депутата, який проводиться напередодні засідання ради.
 3. Пропозиції та зауваження постійних комісій до проектів рішень, які вносяться на розгляд ради, оформлюються відповідними протоколами (витягами), в яких зазначається зміст зауважень та пропозицій, а також прізвища осіб, які їх ініціювали.
 4. Пропозиції та зауваження виконавчого комітету ради до проектів рішень, які вносяться на розгляд ради, оформлюються відповідними рішеннями, в яких зазначається зміст зауважень та пропозицій, а також прізвища осіб, які їх ініціювали.
 5. Для узагальнення пропозицій та зауважень рішення виконавчого комітету міської ради та протоколи (витяги) засідань постійних комісій подаються секретарю міської ради одразу ж після засідання постійних комісій та виконавчого комітету міської ради.
 6. Альтернативні проекти рішень, а також висновки і рекомендації постійних комісій з питань, внесених до проекту порядку денного чергової сесії, доводяться до відома депутатів і інших постійних комісій не пізніше ніж за день до засідання ради.

 

Глава 12. Здійснення документальної експертизи проектів рішень ради

 

Стаття 77.

 1. Документальну експертизу проектів рішень здійснює загальний відділ міської ради.
 2. Документальній експертизі підлягають лише проекти рішень, до яких додаються первинні матеріали, за винятком випадків, визначених цим Регламентом.
 3. Виконавець (автор) проекту рішення зобов’язаний усунути недоліки, виявленні загальним відділом та юрисконсультом міської ради впродовж 1 календарного дня.

 

Глава 13. Здійснення юридичної експертизи проектів рішень

 

Стаття 78.

 1. Всі проекти рішень ради підлягають спеціальному редагуванню та обов’язковій експертизі, яка здійснюється юрисконсультом міської ради на відповідність проекту рішення вимогам чинного законодавства.
 2. Після усунення виконавцем (автором) проекту виявлених недоліків, уповноважені особи юрисконсульти, впродовж 1 робочого дня погоджують (з проставленням підпису та дати) проект рішення.

 

Стаття 79.

 1. У разі невідповідності проекту рішення вимогам чинного законодавства та якщо внесені до нього юрисконсультом зауваження не враховано виконавцем, секретар міської ради, погоджуючи проект, долучає письмовий висновок із зауваженнями та пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання. При цьому на листі-погодженні робиться запис: «Із зауваженнями, висновок додається».
 2. Візуванню підлягають кожна із сторінок проекту рішення ради, в тому числі додатків до нього. При цьому проставляється підпис із зазначенням дати.
 3. Внесення проекту рішення без попереднього розгляду його юрисконсультом не допускається.
 4. Прийняте радою рішення та доопрацьоване виконавцем за результатами обговорення його на засіданні ради, погоджується (візується) юрисконсультом впродовж п’яти робочих днів з дня його прийняття.

 

Глава 14. Порядок прийняття рішень міської ради

 

Стаття 80.

 1. Рішення міської ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення кожного питання порядку денного, з урахуванням змін та доповнень проектів, що внесені в процесі обговорення, більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 2. Рішення ради можуть прийматися без обговорення, якщо до проекту рішення не надійшло зауважень і на цьому не наполягають депутати або міський голова.
 3. Рішення ради спочатку приймається за основу, після цього ставляться на голосування пропозиції щодо змін і доповнень до нього в порядку надходження, а потім рішення приймається в цілому. Можливе прийняття рішення ради спочатку по пунктах, розділах, а потім – в цілому.
 4. В разі надходження двох або більше пропозицій до одного і того ж рішення (пунктів), всі пропозиції ставляться на голосування. Прийнятою вважається та, що набрала більшу, в порівнянні з іншими, кількість голосів.
 5. Перед початком голосування головуючий може уточнювати формулювання пропозицій, які ставляться на голосування, і, за необхідності, нагадувати, якою кількістю голосів приймається рішення.
 6. При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос. Це положення не поширюється на випадки, передбачені частиною 2 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Стаття 81.

 1. У випадку неприйняття рішення, воно повторно обговорюється і ставиться на голосування. В разі неприйняття рішення після повторного обговорення, відповідне питання без голосування знімається з розгляду з обов’язковим зазначенням терміну його наступного розгляду.
 2. Рішення ради з голосу (без письмового оформлення проекту з доданими до нього первинними матеріалами та видачі його депутатам) не приймається, крім протокольного рішення, а також зауважень та пропозицій, що надійшли під час обговорення та оголошені головуючим.
 3. За наявності альтернативних проектів рада в кожному конкретному випадку приймає рішення про черговість їх розгляду.
 4. В разі подання альтернативних проектів рішень проводиться рейтингове голосування, за основу береться той проект, за який було віддано найбільше голосів.

 

Стаття 82. (із змінами і доповненнями згідно рішення міської ради № 3-4/2016 від 26 лютого 2016 року)

 1. Рішення міської ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 цього Закону України «Про місцеве самоврядування», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.
 2. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
 3. На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань.
 4. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

 

Стаття 83.

 1. Голосування і підбиття його підсумків (в тому числі встановлення присутності депутатів на засіданні, за дорученням головуючого на пленарному засіданні сесії) проводить секретар міської ради.
 2. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.
 3. До складу лічильної комісії на час голосування не можуть входити депутати ради, чиї кандидатури внесені в списки для голосування до складу виборних органів або на виборну посаду.

 

Стаття 84.

 1. При голосуванні кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або утримується при голосуванні. Депутат особисто здійснює своє право на голосування.
 2. Відсутній під час голосування на сесії депутат не має права передавати свій голос іншому та не має права подати свій голос пізніше.
 3. У випадку, якщо зареєстрований на пленарному засіданні депутат покидає засідання, він не має права брати участь у голосуванні, передавати свій голос.

 

Стаття 85.

 1. Відкрите поіменне голосування проводиться за списком депутатів, що зареєструвалися, підняттям руки.
 2. Відкрите поіменне голосування з процедурного питання може бути проведено без підрахунку голосів «проти» і «утримався», за явною більшістю, якщо від депутатів не надійшло заперечень.

 

Стаття 86.

 1. Таємне голосування проводиться шляхом голосування бюлетенями.
 2. Для проведення таємного голосування бюлетені виготовляються під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою. Бюлетені для таємного голосування містять всю необхідну для таємного голосування інформацію. Якщо до бюлетеня вноситься одна кандидатура претендента або одне питання, то в бюлетені вказуються два варіанти голосування: «за» і «проти». Якщо до бюлетеня вносяться кілька кандидатур претендентів або кілька питань – голосуючий ставить позначку у квадратику навпроти тієї кандидатури чи питання, які він підтримує.
 3. Час і місце голосування, порядок його проведення встановлюються на відповідному пленарному засіданні сесії за пропозицією лічильної комісії відповідно до Регламенту.
 4. Кожному депутату видається один бюлетень для таємного голосування. Бюлетені видаються депутатам лічильною комісією під розпис у спеціальній відомості, яка додається до протоколу засідання, відповідно до списку депутатів за пред’явленням посвідчення депутата ради.
 5. Бюлетені перед голосуванням підписують голова і секретар лічильної комісії.
 6. Заповнення бюлетенів проводиться депутатами чорнильною або кульковою ручками в кабіні для таємного голосування.
 7. Скриньки для голосування, опечатані печаткою ради, з підписами голови і секретаря лічильної комісії, повинні перебувати в полі зору лічильної комісії, інших депутатів і бути встановлені таким чином, щоб прохід до них здійснювався через кабіни для голосування.
 8. Недійсними є бюлетені невстановленої форми, бюлетені, заповнені не чорнильною або кульковою ручками, бюлетені, в яких залишені дві і більше кандидатур на одне місце (два і більше варіантів рішення).
 9. Підрахунок голосів за додатково вписаними в бюлетень прізвищами або варіантами рішення не ведеться, зазначені бюлетені вважаються недійсними.

 

Стаття 87.

 1. Член лічильної комісії, кандидатура якого внесена в списки для голосування до складу виборних органів або на виборну посаду, виводиться радою зі складу лічильної комісії. У цьому випадку рада може прийняти рішення про довибори до складу лічильної комісії.
 2. Якщо в процесі голосування або підрахунку голосів будуть встановлені помилки, що мали істотний вплив на результати голосування, то за рішенням ради проводиться повторне голосування. У разі, якщо ці помилки сталися з вини лічильної комісії, то вона повинна бути переобрана.

 

Стаття 88.

 1. За результатами таємного і відкритого поіменного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписується всіма членами комісії та підшивається до протоколу засідання ради.
 2. Голова лічильної комісії доводить до відома депутатів результати голосування, зафіксовані у протоколі лічильної комісії.

 

Стаття 89.

 1. Дані про результати відкритого поіменного голосування за письмовими зверненнями депутатів після завершення пленарного засідання сесії ради роздруковуються і надаються для ознайомлення уповноваженим представникам депутатських груп, фракцій, а також депутатам.

 

Стаття 90.

 1. Рішення ради з процедурних питань приймається більшістю голосів від кількості депутатів, присутніх на пленарному засіданні, і оформлюються протокольно.
 2. Такими питаннями можуть бути:

1) включення питань до порядку денного сесії;

2) зміна порядку денного та оголошення перерви в засіданні;

3) формування послідовності питань порядку денного;

4) визначення тривалості сесійних засідань і перерв між ними;

5) встановлення регламенту для виступаючих на сесії (з урахуванням їх кількості);

6) надання згоди на присутність представників відповідних органів, підприємств, установ, організацій, громадян та надання їм слова для виступу;

7) позбавлення депутата права виступу або позбавлення запрошених брати участь у роботі сесії;

8) включення до порядку денного депутатських запитів;

9) визначення способу голосування;

10) проведення додаткової реєстрації;

11) надання додаткового часу для виступу;

12) повторний підрахунок голосів при таємному голосуванні;

13) інші процедурні питання, визначені цим Регламентом.

 

Стаття 91.

 1. У випадку, якщо проекти рішень та обґрунтування до них підготовлені неякісно або не в повному обсязі, то зазначені матеріали повертаються суб’єктам нормотворчої ініціативи або уповноваженим ними особам на доопрацювання або можуть бути спрямовані на додаткову експертизу, в тому числі документальну та/або юридичну, а також для підготовки необхідних обґрунтувань.
 2. Зняття питання з розгляду відбувається за рішенням ради з обов’язковим зазначенням терміну його повторного розгляду радою. При цьому, виконавцю рішення повертаються подані ним первинні матеріали, а до протоколу долучаються їх копії.
 3. Якщо проект рішення обговорювався, але не був прийнятий, то в протоколі засідання ради про це робиться відмітка.

 

Стаття 92.

 1. За необхідності доопрацювання проектів рішень ради у формі заяв, звернень на засіданні сесії може створюватися редакційна комісія з числа депутатів та відповідних фахівців (з кожного питання окремо).
 2. Після доопрацювання редакційною комісією рада схвалює тексти заяв, звернень, шляхом прийняття відповідного рішення.
 3. Відмова у задоволенні вимог громадян та юридичних осіб при розгляді їх питань радою, повинна бути мотивованою.

 

Стаття 93.

 1. Рішення ради, прийняті з урахуванням висловлених в ході обговорення зауважень, впродовж 5 робочих днів доопрацьовуються виконавцями (авторами) спільно із загальним відділом, а також погоджуються (з проставленням підпису і дати) із заступниками міського голови, головами постійних комісій ради, секретарем ради, головним бухгалтером (у визначених цим Регламентом випадках), юрисконсультом міської ради і подаються на підпис головуючому на засіданні.
 2. Виконавці рішень зобов’язані передати до загального відділу електронну версію доопрацьованого рішення.
 3. Виконавці рішень несуть персональну відповідальність за відповідність електронної версії тексту переданого на підпис рішення.

 

Стаття 94.

 1. Протоколи та рішення ради підписує міський голова, а додатки – секретар ради. У випадках, передбачених цим Регламентом, протоколи та рішення ради підписує секретар ради або депутат.
 2. Рішення ради підписуються не пізніше як у десятиденний строк після їх прийняття (крім рішень, дія яких зупинена міським головою).
 3. Підписані рішення ради реєструються в загальному відділі міської ради шляхом присвоєння порядкового реєстраційного номера. Порядкова індексація рішень здійснюється в межах терміну скликання ради. Датою реєстрації рішення ради є дата його прийняття.
 4. Рішення ради не пізніше як у п’ятиденний строк після їх підписання тиражуються і надсилаються загальним відділом міської ради за переліком, що додається до рішення, а також оприлюднюються через засоби масової інформації (в разі необхідності) та розміщуються в повному обсязі на офіційному веб-порталі міської ради.
 5. Після одержання рішень ради виконавці в триденний термін, в разі необхідності, готують витяги з цих рішень, які засвідчують у загальному відділі міської ради і надсилають (надають) їх юридичним та фізичним особам.
 6. На основі поданих електронних версій загальний відділ формує систематизовану електронну базу прийнятих радою рішень.

 

Стаття 95.

Роз’яснення (тлумачення) рішень ради або окремих їх положень здійснюється виключно радою у формі рішення.

 

Глава 15. Підготовка проектів регуляторних актів

 

Стаття 96.

 1. Регуляторна діяльність ради здійснюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 2. Регуляторний акт міської ради – це:

1) прийнятий радою нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між міською радою та суб’єктами господарювання;

2) прийнятий радою інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між міською радою та суб’єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.

 1. Рада покладає повноваження з реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності на постійну комісію міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, гуманітарних та правових питань.

 

Стаття 97.

 1. Планування діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється в порядку, встановленому цим Регламентом.
 2. Якщо проект регуляторного акта, який готується або розглядається, не внесений до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, розробник проекту регуляторного акта зобов’язаний внести пропозиції про доповнення до цього плану, які повинні бути прийняті не пізніше 10 робочих днів з дня початку підготовки проекту регуляторного акта або з дня внесення проекту на розгляд ради, але не пізніше дня опублікування цього проекту в газеті.
 3. До кожного проекту регуляторного акта, до його опублікування з метою одержання зауважень і пропозицій, розробником цього проекту готується аналіз регуляторного впливу відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 4. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій, кожен проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації та розміщується на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет.
 5. Термін, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта і не може бути менше ніж 1 місяць і більше ніж 3 місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.
 6. У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

 

Стаття 98.

 1. За рішенням ради або відповідальної постійної комісії:

1) оприлюднюються проекти регуляторних актів, що не оприлюднені до внесення їх на розгляд сесії ради;

 2) можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, оприлюднені до внесення їх на розгляд сесії ради.

 1. У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням ради або відповідальної постійної комісії функцію розробника проекту виконує орган, особа або група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії ради, якщо інше не встановлено у рішенні ради чи відповідальної постійної комісії.
 2. Зауваження та пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії, подаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розробникові цього проекту та профільній постійній комісії ради.
 3. Витрати, пов’язані з оприлюдненням регуляторних актів та їх проектів, фінансуються за рахунок коштів міського бюджету.

 

Стаття 99.

 1. Кожен проект регуляторного акта, внесений на розгляд ради, подається відповідальній постійній комісії для вивчення та надання експертного висновку.
 2. Експертний висновок повинен містити інформацію про:

1) регуляторний вплив внесеного проекту регуляторного акта;

2) відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 1. Відповідальна постійна комісія на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, забезпечує підготовку експертного висновку.
 2. Для підготовки експертного висновку відповідальна постійна комісія може залучати виконавчі органи ради, підприємства, установи, організації, громадські організації, науковців та фахівців відповідних галузей.
 3. Термін підготовки експертного висновку не повинен перевищувати 10 календарних днів з дня звернення розробника проекту до відповідальної постійної комісії.
 4. Проект регуляторного акта з аналізом регуляторного впливу до нього та експертним висновком відповідальної постійної комісії подається розробником до загального відділу міської ради за 15 календарних днів до засідання ради для забезпечення його розгляду постійними комісіями ради.

 

Стаття 100.

 1. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає її висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 2. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений, якщо є в наявності хоча б одна з таких обставин:

1) відсутній аналіз регуляторного впливу;

2) проект регуляторного акта не був опублікований.

 1. У разі виявлення будь-якої з цих обставин рада або міський голова має право вжити передбачених законодавством заходів для усунення виявлених порушень, в тому числі відповідно до закону зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

 

Стаття 101.

 1. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих радою, забезпечуються відповідними виконавчими органами ради.
 2. Звіт про відстеження результативності прийнятого радою регуляторного акта, не пізніше наступного робочого дня з дня опублікування цього звіту, подається до профільної постійної комісії ради.
 3. Рішення про необхідність перегляду прийнятого радою регуляторного акта, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності, приймає профільна постійна комісія або розробник проекту цього регуляторного акта.
 4. Звіт про здійснення радою та її виконавчими органами державної регуляторної політики є частиною звіту міського голови про роботу ради та її виконавчих органів.

 

Стаття 102.

Дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної політики у сфері господарської діяльності, у процесі підготовки проектів регуляторних актів на розгляд міської ради, покладається на розробників проектів.

 

Глава 16. Набрання чинності рішеннями ради та внесення до них змін і доповнень

 

Стаття 103.

 1. Рішення ради нормативно – правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення (викладення державною мовою в офіційному друкованому органі міської ради газеті, а в окремих випадках – на офіційному веб-порталі міської ради у мережі Інтернет після їх прийняття і підписання), якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію. Рішення нормативно-правового характеру підлягають оприлюдненню міським головою невідкладно, але не пізніше 5-ти робочих днів.
 2. Інші рішення ради набувають чинності через 10 днів з дня їх прийняття, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію, але не раніше дня їх оприлюднення.
 3. Рішення ради без вказівки часу (термінів, строків) дії є чинним до моменту визнання його таким, що втратило чинність.
 4. Акти ради, прийняті в межах наданих їй законом повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території міста органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста .
 5. На вимогу громадян їм може бути видана копія рішення чи іншого документа міської ради.

 

Стаття 104.

 1. Зміни та доповнення до рішень міської ради вносяться у порядку, передбаченому цим Регламентом для прийняття рішень.
 2. Рада не може визнавати свої попередні рішення такими, що втратили чинність, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.
 3. Внесення змін та доповнень до рішень ради індивідуальної дії може відбуватися виключно за згодою особи, якої воно стосується, крім необхідності внесення змін чи доповнень, пов’язаних з технічною помилкою.
 4. Визнання рішення таким, що втратило чинність, відбувається шляхом прийняття радою відповідного рішення, за винятком тих рішень ради, що визнані незаконними та скасовані в судовому порядку.

 

Глава 17. Контроль за виконанням прийнятих рішень

 

Стаття 105.

 1. Контроль за виконанням рішень ради, як правило, покладається на відповідну постійну комісію ради, а вразі необхідності – на міського голову або секретаря ради.
 2. Організація виконання рішення покладається на відповідних посадових осіб.
 3. Контроль за організацією виконання рішень посадовими особами міської ради покладається на загальний відділ міської ради в межах повноважень, визначених положеннями про ці виконавчі органи ради.
 4. З метою здійснення контролю за виконанням рішень, пов’язаних з діяльністю ради, секретар міської ради може видавати доручення, які є правовими актами індивідуальної дії та мають характер розпорядчого документа, обов’язкового для виконання суб’єктами, яким вони адресовані.
 5. Як правило, на кожному пленарному засіданні ради заслуховується інформація про хід виконання прийнятих радою рішень, зауважень і пропозицій, висловлених депутатами.

 

Стаття 106.

 1. Для організації контролю виконання рішення міської ради посадова особа, орган міської ради, на кого покладено контроль, може вжити таких заходів:

1) організація перевірки (як правило, комісійно) виконання рішення міської ради, за результатами якої подаються рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках – на розгляд виконавчого комітету міської ради, постійних комісій міської ради або на сесію міської ради;

2) організація підготовки питання про хід виконання рішення міської ради на розгляд міської ради, якщо це було передбачено рішенням або в ході перевірок з’явилася для цього необхідність;

3) аналіз письмової інформації виконавців про хід виконання рішення міської ради, якщо подача такої інформації була передбачена цим рішенням міської ради;

4) організація розгляду ходу виконання рішення міської ради на засіданнях виконавчого комітету міської ради, постійних комісій міської ради на підставі відповідного аналізу;

5) організація інформування виконавцями про хід виконання рішення міської ради на дні депутата;

6) організація висвітлення ходу виконання рішення міської ради в засобах масової інформації;

7) інші організаційні заходи на розсуд відповідальних за контроль виконання рішення міської ради.

 1. Заходи щодо реалізації рішень ради подаються посадовою особою, на яку покладено відповідальність за їх виконання, на затвердження секретарю міської ради не пізніше ніж в 15 денний термін після прийняття рішення радою.

 

Стаття 107.

 1. Інформація про виконання рішення міської ради заслуховується на пленарному засіданні міської ради у визначений рішенням термін.
 2. При цьому можуть вноситися пропозиції міській раді:

1) про зняття з контролю рішення (або окремих його пунктів) як виконаних;

2) про продовження строків дії рішення міської ради (або окремих його пунктів) на аргументованій основі;

3) про доповнення чи зміни до рішення (або окремих його пунктів) з визначених причин;

4) про втрату рішенням (або окремими його пунктами) чинності у зв’язку зі зміною законодавства, зміною обставин та з інших причин.

 

Стаття 108.

 1. Рішення міської ради знімається з контролю після повного його виконання.
 2. Рішення міської ради з планових питань знімаються з контролю після розгляду інформації про хід їх виконання на засіданні постійної комісії та пленарному засіданні ради. В інших випадках за пропозицією постійної комісії – резолюцією міського голови або секретаря ради.
 3. Якщо виконання рішення у визначений термін не може бути здійснено, виконавець за 10 днів до закінчення терміну подає на ім’я міського голови записку, погоджену з головою постійної комісії, з обгрунтуванням цих причин, пропонує новий термін, який необхідний для реалізації всіх вимог, але не більше як 2 місяці.

 

Стаття 109.

Для здійснення контролю з конкретно визначених питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування, рада утворює тимчасові контрольні комісії у порядку, передбаченому цим Регламентом.

 

Стаття 110.

 1. Міська рада на підставі відповідних висновків юрисконсульта приймає рішення про визнання раніше прийнятого рішення міської ради (окремих його пунктів) як такого, що втратило чинність, у випадках:

1) ухвалення рішення міської ради, що змінює положення раніше прийнятого рішення (або окремих його пунктів);

2) втрати актуальності, зміни обставин щодо положень раніше прийнятого рішення (або окремих його пунктів);

3) вступу в протиріччя положень раніше прийнятого рішення (або окремих його пунктів) з вимогами законодавства, що змінилося;

4) скасування раніше прийнятого рішення (або окремих його пунктів) судом у встановленому порядку;

5) внесення прокурором подання або протесту щодо раніше прийнятого рішення (окремих його пунктів), якщо аргументи подання, протесту прокурора прийняті міською радою як обґрунтовані.

 

Стаття 111.

 1. Рішення ради з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.
 2. Рішення суду, що набрало законної сили, яким рішення міської ради визнане незаконним та скасоване, засвідчене печаткою суду, надсилається загальному відділу міської ради (в залежності від місця зберігання зазначеного рішення ради) для вчинення відповідних написів про втрату їх чинності.
 3. Загальний відділ ради після отримання судового рішення вчиняють напис у відповідному протоколі засідання ради із зазначенням підстави скасування рішення ради.
 4. Виконавчий орган ради, на зберіганні якого перебувають рішення ради, обліковує судові рішення про скасування рішень міської ради.

 

РОЗДІЛ V. ДИСЦИПЛІНА НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ ТА ДЕПУТАТСЬКА ЕТИКА

 

Стаття 112.

 1. Присутні на сесії депутати дотримуються норм депутатської етики.
 2. Депутати та запрошені особи повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, крім виступів у встановленому порядку, не поширювати у залі матеріали і не порушувати правила ведення (порядок роботи) засідання, передбачені цим Регламентом.
 3. Головуючий на засіданні ради забезпечує порядок у залі і дотримання цього Регламенту.
 4. У разі порушень положень цієї статті головуючий може внести пропозицію про позбавлення депутата права виступу на пленарному засіданні ради, а стосовно запрошених – права бути присутнім на засіданні.

 

Стаття 113.

На засіданнях ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до протиправних дій. Головуючий має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а в разі повторного порушення – позбавити його права виступу на цьому засіданні.

 

Стаття 114.

Якщо промовець виступає без дозволу при звертанні головуючого до промовця, останній зупиняє свій виступ. У протилежному випадку головуючий може припинити його виступ.

 

Стаття 115.

При перевищенні виступаючим часу, відведеного для виступу, або висловлювань не з обговорюваного питання, головуючий після двох попереджень позбавляє його слова. Виступ промовця після позбавлення його слова не заноситься до протоколу засідання.

 

Стаття 116.

Під час засідання ради забороняється заважати виступу оратора. Головуючий надає додатковий час для виступу оратора на термін його вимушеної перерви, якщо це не пов’язано із застосуванням до виступаючого заходів впливу, передбачених цим Регламентом.

 

Стаття 117.

Забороняється вносити до сесійної зали ради та використовувати під час проведення пленарних засідань плакати, лозунги, гучномовці тощо.

 

Стаття 118.

Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий попереджає його і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом засідання головуючий за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною шляхом голосування без обговорення, може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання.

 

Стаття 119.

Депутат ради як представник виборців територіальної громади міста та член ради, здійснюючи свої повноваження відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та цього Регламенту, повинен дотримуватися загальновизнаних норм моралі і правил депутатської етики, утримуватися від заяв, дій і вчинків, які компрометують депутата.

 

Стаття 120.

 1. Порушення депутатом правил депутатської етики є предметом розгляду постійної комісії міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, гуманітарних та правових питань.
 2. Підставою для розгляду питання щодо порушення правил депутатської етики є письмова заява депутата, відповідного органу, щодо якого депутат припустився неетичних дій чи поведінки, посадової, юридичної та фізичної особи, громадян, листи і звернення виборців, в яких повідомляється про допущені порушення, а також доручення міського голови чи секретаря ради.
 3. Розгляд питання щодо порушення правил депутатської етики можуть ініціювати постійні комісії ради.
 4. Постійна комісія міської ради з питань законності, регламенту, депутатської діяльності та етики проводить розслідування порушень депутатами правил етики, передбачених законодавством України і Регламентом ради.
 5. Постійна комісія не розглядає питань, які належать до компетенції виборчих комісій, суду і прокуратури, а також анонімні листи і звернення.
 6. У разі одержання постійною комісією листів і звернень, розгляд яких не входить до її компетенції, вона передає їх за належністю, а анонімні залишає без розгляду.

 

Стаття 121.

 1. Про наслідки розслідування порушень депутатом правил етики постійна комісія доповідає на пленарному засіданні ради і вносить пропозиції щодо вжиття заходів впливу до нього.
 2. Рада заслуховує доповідь постійної комісії міської ради з питань законності, регламенту, депутатської діяльності та етики і приймає один із заходів впливу до такого депутата:

1) зауваження;

2) позбавлення депутата права виступу на одному пленарному засіданні, а при повторному порушенні – на двох пленарних засіданнях;

3) повідомлення через засоби масової інформації про порушення депутатом норм депутатської етики та заходи впливу, яких вжила рада до нього.

 1. Рішення про заходи впливу приймається після короткого обговорення більшістю голосів депутатів від їх загальної кількості і заноситься до протоколу пленарного засідання.

 

Стаття 122.

Під час проведення пленарних засідань, депутати і запрошені не повинні користуватись засобами мобільного зв’язку.

 

РОЗДІЛ VI. ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ РАДИ. ОБРАННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ЇЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ

 

Стаття 123.

 1. До порядку денного пленарного засідання вносяться і розглядаються окремо питання про утворення виконавчого комітету міської ради, а також про затвердження структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання.
 2. Міська рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати управління, відділи та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів ради.
 3. Відповідні пропозиції вносяться міським головою після розгляду їх постійними депутатськими комісіями, депутатськими фракціями (групами) в порядку, передбаченому главою 11 цього Регламенту.
 4. Статус і повноваження виконавчих органів міської ради визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України та положеннями про ці органи, які затверджуються міською радою.
 5. Виконавчі органи міської ради, їх посадові особи є підзвітними і підконтрольними міській раді.

 

Стаття 124.

 1. Міська рада за пропозицією міського голови більшістю депутатів від загального складу ради відкритим поіменним голосуванням ухвалює рішення про кількісний склад виконавчого комітету.
 2. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови з урахуванням вимог статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 3. Після завершення обговорення кандидатур рада приймає рішення про спосіб (відкритий чи таємний) голосування за персональний склад виконавчого комітету. Голосування проводиться відповідно до вимог статей 82-91 цього Регламенту.

 

Стаття 125.

 1. Внесення змін до складу виконавчого комітету ради та питання про його розпуск вирішується виключно на пленарних засіданнях міської ради. Підставами для внесення змін до персонального складу виконавчого комітету можуть бути:

1) подання членом виконавчого комітету особистої заяви про виведення його із складу виконкому;

2) виїзд члена виконавчого комітету на постійне проживання за межі міста;

3) визнання члена виконавчого комітету судом недієздатним або безвісно відсутнім;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким члена виконкому засуджено до позбавлення волі;

5) смерті члена виконкому;

6) пропущення членом виконкому упродовж року більше третини засідань виконкому, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради чи виконавчого комітету.

 1. Підставою розпуску виконавчого комітету може бути визнання радою його роботи незадовільною. У разі розпуску виконавчого комітету, міський голова вносить пропозиції раді щодо персонального складу виконавчого комітету не пізніше місячного строку після настання події.
 2. Керівники виконавчих органів ради звітують перед міською радою на сесії на її вимогу.
 3. Рішення про їхній звіт приймається на попередній сесії міської ради.
 4. Час, який надається для підготовки звіту посадовим особам, зазначеним у частині 3 цієї статті, не може бути меншим одного місяця.
 5. Робота керівника виконавчого органу ради оцінюється на “задовільно”, “задовільно за умови” чи “незадовільно”. Оцінка роботи повинна бути вмотивованою.
 6. Якщо оцінка “незадовільно” дана посадовій особі, затвердження якої на посаду віднесено до компетенції ради, то рада приймає рішення про звільнення цієї особи з займаної посади. Якщо оцінка “незадовільно” дана посадовій особі, призначення якої на посаду віднесено до компетенції міського голови, рада рекомендує міському голові вирішити питання про звільнення цієї особи із займаної посади.

 

Стаття 126.

 1. Посадовою особою міської ради є секретар міської ради.
 2. Порядок обрання на посаду та повноваження секретаря міської ради визначаються Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.
 3. Міська рада може заслухати звіт секретаря міської ради про виконання ним своїх повноважень. За наслідками звіту секретаря міської ради, у разі визнання його роботи незадовільною, рада може достроково припинити його повноваження більшістю депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування.
 4. У разі дострокового припинення повноважень міського голови секретар міської ради, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження міського голови з моменту дострокового припинення повноважень міського голови до моменту початку повноважень міського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону.

 

Стаття 127.

 1. Сторожинецький міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста, очолює виконавчий комітет ради та головує на її засіданнях.
 2. При здійсненні наданих повноважень міський голова є відповідальним перед міською радою та підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою.
 3. Міська рада відповідно до частини 7 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на вимогу не менше половини депутатів (14) може у будь-який час заслухати звіт міського голови про роботу виконавчих органів ради.
 4. Ініціювати звіт міського голови можуть депутатські групи і фракції, постійні комісії або депутати.
 5. Вимога депутатів може бути також оформлена збором підписів не менше половини депутатів міської ради.
 6. Ініціатори звіту міського голови мають сформулювати питання, які повинні бути висвітлені у звіті, а також запропонувати термін для його підготовки.
 7. Рішення про звіт міського голови приймається міською радою на попередній сесії і заслуховується на наступній черговій сесії, але не раніше ніж через місяць з дня прийняття рішення про звіт міського голови.
 8. За результатами звіту міського голови приймається рішення міською радою, у якому дається оцінка роботі виконавчих органів ради на чолі з міським головою.
 9. У разі, якщо робота виконавчих органів ради визнається незадовільною, міською радою може бути прийнято рішення більшістю депутатів від загального складу ради про недовіру міському голові або про розпуск виконавчого комітету міської ради. Це рішення підлягає обов’язковому оприлюдненню у засобах масової інформації.

 

Стаття 128.

 1. Посадовими особами виконавчого комітету міської ради є заступники міського голови та секретар міської ради.
 2. Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» прийняття на службу на посади заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради здійснюється шляхом затвердження міською радою.
 3. Кандидатури на ці посади вносяться міським головою на розгляд та затвердження міською радою не пізніш як на другій сесії, після попереднього їх розгляду у постійних комісіях, депутатських групах (фракціях). До початку обговорення кандидатур у постійних комісіях, депутатських групах (фракціях) депутатам видаються інформаційні матеріали про кожного кандидата.
 4. На пленарному засіданні міської ради на вимогу депутатів може проводитися обговорення кожної внесеної кандидатури. Кандидати виступають на пленарному засіданні з повідомленнями про програми майбутньої діяльності та відповідають на запитання депутатів.
 5. Після завершення обговорення кандидатур міська рада шляхом відкритого або таємного голосування приймає рішення про затвердження на посаді кожного із запропонованих кандидатів.
 6. У разі, якщо внесена міським головою кандидатура міською радою не підтримана, міський голова вносить іншу кандидатуру на поточній або наступній сесії ради.
 7. У разі звільнення з посади заступника міського голови чи секретаря ради або в разі припинення ними повноважень, міський голова вносить кандидатуру на затвердження її радою не пізніше місячного строку після настання події.

 

РОЗДІЛ VIІ. ІНШІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

 

Глава 18. Документальне забезпечення діяльності ради

 

Стаття 129.

 1. На пленарних засіданнях ради ведеться звуковий запис та протокол, в якому відображаються хід проведення засідань ради, час початку та завершення засідання, перелік депутатів, які виступили з того чи іншого питання та інших осіб, які беруть участь у засіданні, внесені депутатські запити, прийняті радою рішення, в тому числі за запитами депутатів та результати голосування.
 2. До протоколу сесії додаються: рішення ради з первинними матеріалами до них, рекомендації постійних комісій та виконавчого комітету ради до проектів рішень, довідки і висновки фахівців, письмові запити депутатів, розглянуті на сесії, пропозиції і зауваження депутатів, в тому числі передані в письмовій формі до секретаріату або головуючому на засіданні та їх реєстр, а також дані лічильної комісії про присутніх депутатів, результати голосування, список відсутніх депутатів, список запрошених, які брали участь у засіданні, відомості про видачу бюлетенів для таємного голосування та їх протоколи, текст Присяги міського голови, секретаря міської ради та протокол територіальної виборчої комісії тощо.
 3. Після закінчення засідання оформлений протокол сесії подається на підпис особі, яка головувала на пленарному засіданні.
 4. Протоколи засідань ради з первинними документами до них зберігаються у міській раді як документи суворої звітності для постійного зберігання.
 5. Звукові записи пленарних засідань ради записуються на електронні носії щоквартально секретарем міської ради та зберігаються разом з протоколами засідань. Доступ до звукових записів пленарних засідань ради надається секретарем міської ради.
 6. Звукові записи пленарних засідань ради обліковуються в спеціальному журналі.
 7. Протоколи засідань постійних комісій ради оформлюються відповідно до вимог Інструкції з діловодства у міській раді та її виконавчих органах. Веде протокол засідання секретар комісії або виконуючий його обов’язки, на якого покладено відповідальність за належний стан і збереження документації комісії.
 8. Діловодство за зверненнями громадян та юридичних осіб, адресованих раді, її комісіям, депутатським фракціям і групам, депутатам, а також облік службового листування ведеться в порядку, встановленому законодавством, Інструкцією з діловодства у міській раді та її виконавчих органах, цим Регламентом.

 

Стаття 131.

 1. Протоколи відкритих засідань сесії, рішення та інші документи пленарних засідань ради, її комісій зберігаються у загальному відділі міської ради з правом вільного ознайомлення для депутатів, членів виконавчого комітету ради та інших осіб у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Регламентом.
 2. Матеріали закритих засідань ради, комісій ради надаються депутатам. Інші особи, які мають право знайомитися з матеріалами закритих засідань ради, повинні отримати згоду міського голови або секретаря ради, а з матеріалами закритих засідань постійних комісій або тимчасових контрольних комісій ради – голови відповідної комісії.
 3. Протокол з прийнятими радою рішеннями готується загальним відділом міської ради, а його копії у місячний строк надсилаються прокуратурі міста.
 4. Посвідчені належним чином копії рішень ради (витягів з них) або інших документів надаються правоохоронним, контролюючим органам за їх вимогою в установленому чинним законодавством порядку з відома та за вказівкою міського голови, а за його відсутності – секретаря ради.
 5. Посвідчені належним чином копії рішень ради (витягів з них) або інших документів можуть бути надані на обґрунтовану вимогу (запит), викладену в письмовій формі у порядку, визначеному чинним законодавством, з відома та за вказівкою міського голови, а за його відсутності – секретаря ради:

1) правоохоронним, контролюючим органам;

2) фізичним та юридичним особам, яких стосується прийняте рішення чи інші документи;

3) адвокатам, іншим фізичним та юридичним особам, які мають право на захист прав, обов’язків та охоронюваних інтересів, за умови надання документів, які підтверджують: право займатися адвокатською чи іншою діяльністю, що спрямована на захист прав, обов’язків та охоронюваних інтересів; право на отримання інформації, що стосується конкретно визначеної фізичної чи юридичної особи (нотаріально посвідчена довіреність, правочин про надання правової допомоги), видані особою, якої стосується інформація.

 1. Не підлягають наданню для ознайомлення за інформаційними запитами офіційні документи, які містять у собі:

1) інформацію, визнану у встановленому порядку державною таємницею;

2) конфіденційну інформацію або інформацію з обмеженим доступом;

3) інформацію, що стосується особистого життя громадян;

4) документи, що становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні записки, переписка між підрозділами та інше), якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи, процесом прийняття рішень і передують їх прийняттю;

5) інформацію, що не підлягає розголошенню згідно з іншими законодавчими або нормативними актами;

6) інформацію фінансових установ, підготовлену для контрольно-фінансових відомств;

7) відомості, що стосуються лікарської таємниці, грошових вкладів, прибутків від підприємницької діяльності, усиновлення (удочеріння), листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень, крім випадків, передбачених законом.

 1. Забороняється доступ сторонніх осіб до відомостей про іншу особу, зібраних відповідно до чинного законодавства міською радою, її виконавчими органами та посадовими особами під час виконання своїх повноважень.
 2. Вилучення документів з протоколів сесій ради та інших службових документів, строк зберігання яких складає «постійно», 10 і більше років, а також документів з поміткою «експертна перевірна комісія» (ЕПК) терміном зберігання 5 років, які відносяться до Національного архівного фонду, допускається лише у виняткових випадках (для проведення почеркознавчої експертизи, про що має бути зазначено у постанові про виїмку), з відома та письмового дозволу міського голови, а за його відсутності – секретаря міської ради у визначеному законодавством порядку. У разі, якщо посада міського голови є вакантною, або міський голова і секретар міської ради тимчасово відсутні, це право має посадова особа, яка тимчасово здійснює повноваження міського голови.
 3. Відповідальність за належне документальне забезпечення діяльності ради та порядок використання документів покладається на секретаря ради.

 

 

 

Стаття 132.

 1. Протоколи засідань постійних комісій ради та картки персонального обліку депутатів зберігаються упродовж скликання у загальному відділі міської ради.

 

Глава 20. Підписання та укладання договорів від імені та в інтересах територіальної громади та міської ради

 

Стаття 133.

 1. Підписання та укладення договорів від імені та в інтересах територіальної громади та міської ради здійснюється міським головою в порядку, визначеному законодавством або іншою посадовою особою, яка має право вчиняти такі дії на підставі довіреності, виданої та посвідченої, в установленому порядку.
 2. Порядок підготовки, проведення юридичної експертизи, погодження, підписання, укладення та реєстрації договорів визначається спеціальним рішенням міської ради.

 

Глава 21. Порядок використання печаток ради

 

Стаття 134.

 1. Рада має круглі печатки із зображенням Державного Герба України встановлених взірців, виготовлення яких забезпечується у встановленому порядку.
 2. Гербовою печаткою ради засвідчують підписи міського голови, а також секретаря ради на оригіналах протоколів ради та її рішень, на інших документах, пов’язаних з діяльністю ради.
 3. Малою гербовою печаткою ради засвідчують підписи міського голови на посвідченнях посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів міської ради.
 4. Печатки зберігаються в спеціальному сейфі (металевому ящику), що забезпечують їх надійне зберігання.
 5. Документи, складені на бланках ради, підписують міський голова, секретар ради, заступники міського голови. Підпис документів, складених на бланках ради, іншими посадовими особами не допускається, за винятком посадових осіб, які здійснюють представницькі функції на підставі виданої їм довіреності.

 

Глава 22. Засоби масової інформації ради

 

Стаття 135.

 1. Рада визначає найменування і мову заснованих нею засобів масової інформації.

 

Стаття 136.

 1. Офіційний веб-портал міської ради створений з метою найбільш повного та оперативного інформування територіальної громади міста, потенційних гостей міста і всіх зацікавлених осіб про діяльність міської ради, її виконавчих органів та їх посадових осіб.
 2. Супроводження офіційного веб-порталу ради покладається на відповідні виконавчі органи ради, повноваження яких в цій частині визначається відповідним рішенням міської ради.
 3. Порядок інформування громадськості про діяльність міської ради, її виконавчих органів та їх посадових осіб, а також перелік інформації, що підлягає обов’язковому розміщенню на офіційному веб-порталі та терміни подання (актуалізації) такої інформації визначаються радою.

 

 

 

Секретар Сторожинецької міської ради                                                                      Матейчук І.Г.